Overslaan en naar de inhoud gaan

Internationale cultureel-erfgoedprojecten die cofinanciering vereisen

Wat

Met projectsubsidies voor internationale cultureel-erfgoedprojecten die cofinanciering vereisen, biedt de Vlaamse Gemeenschap ondersteuning aan cultureel-erfgoedorganisaties in Vlaanderen die deelnemen aan grootschalige internationale initiatieven.

Internationale instanties leggen soms op dat organisaties die op hun subsidieprogramma’s intekenen een bepaald gedeelte van de projectkost zelf meefinancieren. Veel cultureel-erfgoedorganisaties zijn echter niet in staat om deze cofinanciering te realiseren binnen de perken van hun werkingsmiddelen.

Download de folder 'Internationale cultureel-erfgoedprojecten die cofinanciering vereisen'

 

Voor wie

Enkel een organisatie die een werkingssubsidie ontvangt op basis van het Cultureelerfgoeddecreet kan subsidies voor cofinanciering aanvragen.

Indien meer dan één gesubsidieerde cultureel-erfgoedorganisatie uit Vlaanderen of Brussel als partner deel uitmaakt van hetzelfde projectconsortium, dan wordt per project samen één aanvraag ingediend door één van de organisaties. De verschillende betrokken organisaties kunnen dus geen afzonderlijke aanvraag indienen. De organisatie die de cofinanciering aanvraagt en coördineert, stort in het geval van een toekenning, het aandeel van de andere organisatie(s) door.

Criteria

Subsidiëringsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een projectsubsidie voor internationale cultureel-erfgoedprojecten die cofinanciering vereisen, moet een organisatie:

 • beschikken over een rechtspersoonlijkheid zonder winstgevend doel;
 • gevestigd zijn in Vlaanderen of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad (indien de organisatie wegens hun activiteiten moet worden beschouwd uitsluitend te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap);
 • voldoen aan een van de volgende voorwaarden:
  • beschikken over een kwaliteitslabel op basis van dit decreet of een werkingssubsidie ontvangen op basis van dit decreet;
  • samenwerken met een organisatie die een werkingssubsidie ontvangt op basis van dit decreet;
 • een werkingssubsidie ontvangen op basis van het Cultureelerfgoeddecreet;
 • participeren in een aanvraag die bij een internationale instantie of organisatie ingediend is;
 • tijdig een aanvraag indienen.

Criteria voor de toekenning van een projectsubsidie

 • meerwaarde van het project voor het cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen;
 • mate waarin de aanvrager zelf bijdraagt tot de vereiste cofinanciering of de mate waarin andere partners daartoe bijdragen;
 • financiering die de internationale instantie of organisatie ter beschikking stelt;
 • beoordeling door de internationale instantie of organisatie, indien van toepassing;
 • mate waarin het internationale subsidieprogramma aansluit bij de strategische visie van de minister;
 • financiële onderbouw, en de haalbaarheid en het realiteitsgehalte van de begroting.

De noodzaak voor een projectsubsidie wordt aangetoond in de begroting, rekening houdend met de eigen ontvangsten uit het project.

Indiendata

Je kan tweemaal per jaar een aanvraag indienen voor een projectsubsidie voor internationale cultureel-erfgoedprojecten die cofinanciering vereisen:

 • Dien je een aanvraag ten laatste op 15 oktober in, dan start de cofinanciering tussen januari en juni van het volgende jaar.
 • Dien je een aanvraag ten laatste op 15 maart in, dan start de cofinanciering tussen juli en december van hetzelfde jaar.

Hoe aanvragen

Je kan een projectsubsidie voor internationale cultureel-erfgoedprojecten die cofinanciering vereisen, aanvragen via de webapplicatie KIOSK.

Beoordeling van je aanvraag

Binnen de tien werkdagen na de uiterlijke indiendatum ontvang je een bericht met de melding of je aanvraag ontvankelijk is.

Vervolgens onderzoekt de administratie of de aanvrager voldoet aan de subsidiëringsvoorwaarden, toetst de aanvraag aan de criteria en stelt een ontwerp van beslissing op. Ze laat zich daarin bijstaan door meerdere externe experten.

De minister van Cultuur neemt een beslissing op basis van het voorstel van beslissing van de administratie. Deze beslissing wordt uiterlijk genomen vier maanden na de indiendatum:

 • op 15 juli, voor aanvragen ingediend tegen 15 maart;
 • op 15 februari, voor aanvragen ingediend tegen 15 oktober van het voorgaande jaar.

Maximum tien dagen na de beslissing van de minister brengt de administratie jou hiervan op de hoogte.

Subsidiebedrag

Zodra de definitieve overeenkomst met de internationale instantie over de uitvoering van het project gesloten wordt, bezorg je deze ondertekende overeenkomst, een definitieve begroting en het definitief projectplan aan het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Op basis daarvan wordt een definitief subsidiebedrag bepaald en neemt de minister een definitieve beslissing over de toekenning van de projectsubsidie en de hoogte ervan. Het bedrag kan nooit hoger liggen dan het maximale bedrag dat eerder toegekend werd.

Voor de internationale projecten die cofinanciering vereisen wordt de beslissing genomen onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van het project door de internationale instantie die de cofinanciering vereist. Als de internationale instantie de subsidiëring van het internationale project tussentijds stopzet of vermindert, wordt de projectsubsidie ook tussentijds stopgezet of evenredig verminderd.

Toekenning en uitbetaling

De uitbetaling van de subsidie wordt afgestemd op de timing zoals deze door de aanvrager met de internationale instantie overeengekomen werd. Het beschikbaar stellen van een volgend voorschot of het saldo van de subsidie gebeurt in functie van een evaluatie door de internationale instantie. Het gaat dus voor elk project om maatwerk.

Eens de werkingssubsidie is toegekend moet je het logo van de Vlaamse Gemeenschap vermelden in al je communicatie.

Wanneer er een subsidie is toegekend moet je rekening houden met de richtlijnen voor projectsubsidies voor cultureel erfgoed (pdf).

Verantwoording van de subsidie

Een projectsubsidie die cofinanciering vereist wordt steeds verantwoord door middel van de eventuele tussentijdse evaluaties en eindevaluatie door de internationale instantie. De timing van de verantwoording wordt individueel bepaald per project, bij de toekenning van de projectsubsidie.

De verantwoording van deze projectsubsidie gebeurt via KIOSK.

Toezicht en controle

De Vlaamse overheid houdt toezicht op de projectsubsidies door controle van de ingediende tussentijdse en eindrapporten van de internationale instantie. Een gunstige evaluatie door de internationale instantie is doorslaggevend voor het verderzetten van de cofinanciering door de Vlaamse overheid. Aanvullend gaat de aanvrager voor de verantwoording van de cofinanciering in op het engagement voor Vlaanderen dat binnen het project opgenomen wordt. 

Wanneer het project door een negatieve evaluatie door de internationale instantie stopgezet wordt, zet de Vlaamse overheid de verdere cofinanciering stop.

Vragen

Hulp nodig bij de aanvraag van een werkingssubsidie? Heb je vragen over financiële steunmaatregelen in het kader van het Cultureelerfgoeddecreet?

Contacteer de administratie via kiosk@vlaanderen.be i.v.m. technische vragen of neem contact op met het team Cultureel erfgoed i.v.m. inhoudelijke vragen.

FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed kan jou helpen om je subsidieaanvraag correct op te stellen.

Team Cultureel erfgoed
Subsidiëren en erkennen
02 553 68 42