Overslaan en naar de inhoud gaan
Cultuur Cultuur

Kwaliteitslabel voor collectiebeherende organisaties

Wat

Collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties, meer bepaald musea, culturele archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken, kunnen een kwaliteitslabel krijgen op basis van een internationale minimumstandaard voor een professionele cultureel-erfgoedwerking.

Organisaties die aan de standaarden voldoen, krijgen een kwaliteitslabel. Het toont aan dat het cultureel erfgoed hier in goede handen is, dat er zorg- en duurzaam mee wordt omgesprongen. Het schept vertrouwen tegenover andere collectiebeherende organisaties, inhoudelijke partners (bv. schenkers, bruikleengevers, onderzoekers), erfgoedgemeenschappen, het publiek en financiële partners. Het geeft garanties naar de toekomst van het cultureel erfgoed.

Alleen een collectiebeherende organisatie met een kwaliteitslabel mag de naam 'erkend museum', 'erkende culturele archiefinstelling' of 'erkende erfgoedbibliotheek' dragen.

Collectiebeherende organisaties met een kwaliteitslabel worden opgenomen in het register van erkende collectiebeherende organisaties.

Wie kan aanvragen

Collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties komen in aanmerking voor een kwaliteitslabel als zij de volgende functies evenwichtig uitoefenen:

 • herkennen en verzamelen
 • behouden en borgen
 • onderzoeken
 • presenteren en toeleiden
 • participeren

Meer over de regelgeving

Cultureelerfgoeddecreet

Criteria

Ontvankelijkheidsvoorwaarden

Een aanvraag is ontvankelijk als:

 • de aanvraag tijdig werd ingediend;
 • de collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisatie wordt beheerd door een publiekrechtelijke of een privaatrechtelijke rechtspersoon zonder winstgevend doel;
 • de collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisatie haar zetel en haar werking heeft in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.
Erkenningsvoorwaarden

Om een kwaliteitslabel te krijgen en behouden moet je:

 • beschikken over een collectie cultureel erfgoed die voldoende belangrijk wordt geacht om daarvoor een cultureel-erfgoedwerking uit te voeren;
 • een permanente collectiebeherende organisatie zijn:
  • ten dienste van de gemeenschap en de ontwikkeling ervan;
  • die toegankelijk is voor het publiek.
Criteria voor het kwaliteitslabel als collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties

De kwaliteit van de werking van de als collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisatie wordt getoetst a.d.h.v. vier criteria:

 1. Uitvoeren van de functies:
  • herkennen en verzamelen
  • behouden en borgen
  • onderzoeken
  • presenteren en toeleiden
  • participeren
 2. Schaalgrootte en reikwijdte van de werking
  • Personeel en vrijwilligers
  • Samenwerken
  • Deontologische code
 3. Infrastructuur
  De collectiebeherende organisatie beschikt minimaal over:
  • ​​​​​​​Presentatie- en publieksruimte
  • Ruimte voor depot en behoud en beheer
  • Ruimte voor wetenschappelijk onderzoek
 4. Zakelijk beleid
  • ​​​​​​​Visie en doelstellingen
  • Aansturing door bestuursorgaan of bevoegd gezag
  • Organisatiestructuur met duidelijke afspraken over procedures en bevoegdheden
  • Personeels- en verloningsbeleid afgestemd op de schaalgrootte van de organisatie
  • Stabiele financiële basis en gezond financieel beleid
  • Zorg voor eigen archief

Indiendata

Elk jaar kan je tot uiterlijk 15 januari een kwaliteitslabel aanvragen.

Hoe aanvragen

Je kan het kwaliteitslabel aanvragen door dit aanvraagformulier in te vullen en te mailen naar cultureelerfgoed@vlaanderen.be.

De handleiding kan je helpen bij het invullen van je aanvraag.

Het kwaliteitslabel is van onbepaalde duur, je hoeft het dus maar eenmaal aan te vragen. Zolang je collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisatie voldoet aan de voorwaarden, behoudt ze haar label.

Beoordeling van je aanvraag

Uiterlijk 1 februari ontvang je een bericht met de melding of je aanvraag ontvankelijk is.

Binnen de vijf dagen na deze melding wordt een afschrift van de aanvraag bezorgd aan de gemeente in kwestie als de organisatie een privaatrechtelijke rechtspersoon is of de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Voor elke aanvraag worden enkele experten uit een vooraf samengestelde expertenpool geselecteerd om de werking van de betreffende organisatie door te lichten. Samen met deze experten toetst de administratie de inhoud en de werking van de collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisatie aan de voorwaarde en de criteria. Op basis hiervan wordt een advies opgesteld over de toekenning van het kwaliteitslabel.

Vervolgens wordt een voorlopig voorstel van beslissing opgemaakt en bezorgd aan de gemeente of aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie (indien de aanvrager in het tweetalige gebied Brussel-hoofdstad is gevestigd). Zij kunnen een reactie formuleren op het voorlopig voorstel van beslissing. Na de verwerking van die reacties, bezorgen we het definitieve voorstel van beslissing aan de minister. Het is steeds de Vlaamse minister van cultuur die de finale beslissing neemt over het al dan niet toekennen van een kwaliteitslabel.

Aanvraag goedgekeurd, wat nu

Alleen een collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisatie die een kwaliteitslabel kreeg toegekend, mag de naam door de Vlaamse overheid erkend museum, door de Vlaamse overheid erkende culturele archiefinstelling of door de Vlaamse overheid erkende erfgoedbibliotheek dragen.

Het erkenningsteken moet op een goed zichtbare plaats aangebracht worden aan de hoofdingang van de erkende collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisatie. Gebruik het erkenningsteken in alle gedrukte en digitale communicatie, alsook bij elke mededeling, verklaring, publicatie en presentatie.

Jaarverslag

Organisaties die een kwaliteitslabel hebben ontvangen, moeten uiterlijk 1 april van het jaar na het jaar waarop het jaarverslag betrekking heeft, een jaarverslag indienen. 

Het jaarverslag bestaat uit:

 • Een inhoudelijk verslag
 • een overzicht van de kosten en opbrengsten.

Stuur een digitale versie via e-mail naar cultureelerfgoed@vlaanderen.be in een MS Word- of PDF-bestand.

Minstens éénmaal per vijf jaar wordt de werking van de organisatie geëvalueerd. Binnen twee maanden na de uitvoering van de evaluatie, ontvang je het evaluatieverslag.

Toezicht

Zolang een collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisatie aan de criteria voldoet, mag ze het kwaliteitslabel dragen. De administratie houdt toezicht op basis van het jaarverslag en een evaluatie. De evaluatie gebeurt in overleg met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). 

De collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisatie meldt wijzigingen die betrekking hebben op de criteria voor het toekennen van het kwaliteitslabel zo snel mogelijk.

Vragen

Hulp nodig bij de aanvraag van een kwaliteitslabel?

Contacteer de administratie via kiosk@vlaanderen.be (technische vragen) of neem contact op met het Departement Cultuur, Jeugd en Media via cultureelerfgoed@vlaanderen.be (inhoudelijke vragen).

Ook FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed helpt jou om je subsidieaanvraag correct op te stellen.