Overslaan en naar de inhoud gaan

Werkingssubsidie voor een dienstverlenende rol op landelijk niveau

Wat

Een werkingssubsidie voor dienstverlenende rol op landelijk niveau in het kader van het Cultureelerfgoeddecreet dient als financiële ondersteuning voor organisaties die dienstverlenende activiteiten uitvoeren ter ondersteuning van de functies bij erfgoedbeheerders of cultureel-erfgoedgemeenschappen.

Een dienstverlenende rol komt in aanmerking voor werkingssubsidies als het belang en de noden van de erfgoedbeheerders of cultureel-erfgoedgemeenschappen waarop de dienstverlening gericht is, verantwoord worden. Het gaat om complexe of grootschalige erfgoednoden die de draagkracht van individuele organisaties overstijgen en waarvoor diverse vormen van kennis, expertise en infrastructuur moeten worden samengebracht. Het uitgangspunt bij het bepalen of een dienstverlenende organisatie wordt gesubsidieerd is steeds de volledige sectortekening.

Per dienstverlenende rol kan er maximaal één werkingssubsidie toegekend worden.

Voor wie

Een werkingssubsidie voor dienstverlenende rol op landelijk niveau wordt alleen toegekend aan organisaties die een cluster van dienstverlenende taken uitvoeren ter ondersteuning, rechtstreeks of onrechtstreeks, van de functies (basistakentaken) van:

 • andere actoren
 • cultureel-erfgoedgemeenschappen

De cultureel-erfgoedwerking van deze doelgroepen wordt ondersteund via expertisedeling en begeleiding.

De landelijke dienstverlening kan georganiseerd worden:

 • rond een bepaalde cultureel-erfgoedspecialisatie, zoals digitalisering of promotie van cultureel erfgoed;
 • rond een bepaald cultureel-erfgoedthema, zoals agrarisch en industrieel erfgoed, religieus erfgoed en kunstenerfgoed;
 • voor een bepaalde deelsector, zoals erfgoedbibliotheken.

Zowel landelijk of bovenlokaal ingedeelde collectiebeherende als dienstverlenende cultureel-erfgoedorganisatie kunnen een werkingssubsidie aanvragen voor het opnemen van een dienstverlenende rol op landelijk niveau.

Collectiebeherende organisaties met dienstverlenende rol

Als de rol wordt opgenomen door een landelijk of bovenlokaal ingedeelde collectiebeherende organisatie is die gelinkt aan de aanwezige competenties en expertise in de organisatie. Het betekent wel dat de dienstverlenende rol de reguliere werking overstijgt, dat de collectiebeherende organisatie moet beschikken over een afzonderlijke cel (met personeel) die instaat voor het uitvoeren van de rol en dat de dienstverlening gericht is naar het brede veld: zowel naar cultureel-erfgoedorganisaties als naar organisaties die erfgoed niet als kerntaak hebben. 

Afzonderlijke organisatie met dienstverlenende rol

Als de rol wordt opgenomen door een afzonderlijke dienstverlenende organisatie kiest de Vlaamse overheid bewust voor organisaties die een voldoende schaalgrootte hebben, dat om versnippering van dienstverlening en versplintering in kleinere niches tegen te gaan. De inschatting gebeurt in verhouding tot de aanwezige noden in het globale cultureel-erfgoedveld en rekening houdend met het bestaande referentiekader van cultureel-erfgoedorganisaties.

FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed kan jou helpen om je subsidieaanvraag correct op te stellen.

Voorwaarden en criteria

Ontvankelijkheidsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de werkingssubsidie voor dienstverlenende rol op landelijk niveau moet een organisatie:

 • beheerd worden door een rechtspersoon zonder winstgevend doel of door een publiekrechtelijke rechtspersoon;
 • gevestigd zijn in Vlaanderen of een Nederlandstalige organisatie zijn gevestigd in Brussel;
 • tijdig en volledig een aanvraag indienen.
Criteria

Een aanvraag voor werkingsubsidies wordt beoordeeld op basis van volgende criteria: 

 • mate waarin de dienstverlenende rol inspeelt op noden van cultureel erfgoed, beheerders ervan of cultureel-erfgoedgemeenschappen;
 • wijze waarop de dienstverlenende rol wordt opgenomen zodat cultureel-erfgoedactoren die tot de doelgroep van de dienstverlening behoren, betrokken worden in de werking;
 • kwaliteit van de aanwezige expertise;
 • schaalgrootte en landelijke reikwijdte van de werking;
 • samenwerking, netwerking en afstemming, met relevante partners, zowel binnen Vlaanderen en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad als internationaal;
 • wijze waarop er binnen de cultureelerfgoedwerking invulling wordt gegeven aan:
  • maatschappelijke of culturele diversiteit;
  • duurzaamheid;
  • digitaal beleid.
 • wijze waarop er invulling wordt gegeven aan de strategische visienota Cultureel Erfgoed;
 • kwaliteit van het zakelijke beheer;
 • haalbaarheid en realiteitsgehalte van de begroting, waarbij de noodzaak voor een werkingssubsidie wordt aangetoond in de begroting, rekening houdend met de ontvangsten uit de werking.

Uitvoeringsbesluit

In het uitvoeringsbesluit bij het Cultureelerfgoeddecreet worden meer gedetailleerde voorwaarden en criteria opgenomen en verdere bepalingen vastgelegd.

Uitvoeringsbesluit bij het Cultureelerfgoeddecreet

Subsidievereisten

Een cultureelerfgoedorganisatie waaraan een werkingssubsidie is toegekend, leeft de volgende subsidievereisten na:

 • toepassen van de principes van goed bestuur;
 • vermelden van de steun van de Vlaamse Gemeenschap bij alle publieke communicatie in het kader van de cultureelerfgoedwerking door de standaard logo's en de bijbehorende tekst en baselines te gebruiken die zijn vastgesteld door de Vlaamse Regering. 

Indiendata

De subsidiëringsperiode van een werkingssubsidie voor dienstverlenende rol op landelijk niveau loopt over een termijn van vijf jaar. De huidige periode loopt van 1 januari 2019 tot 31 december 2023.

De deadline voor aanvragen voor de volgende periode is 15 januari 2023.

Hoe aanvragen

Je kan een werkingssubsidie voor dienstverlenende rol op landelijk niveau aanvragen via de webapplicatie KIOSK.

Meer info of hulp nodig?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier