Overslaan en naar de inhoud gaan

Werkingssubsidie voor een dienstverlenende rol op bovenlokaal niveau

Wat

Een werkingssubsidie voor een dienstverlenende rol op bovenlokaal niveau in het kader van het Cultureelerfgoeddecreet dient als financiële ondersteuning voor besturen die een dienstverlenende rol uitvoeren ter ondersteuning van cultureel erfgoed, beheerders ervan en cultureel-erfgoedgemeenschappen.

De dienstverlening vertrekt van afgebakende en aantoonbare erfgoednoden waarop gedurende de duur van het convenant en vanuit een netwerk van actoren wordt ingezet. Het opzet is dat het aanwezige cultureel erfgoed aan het einde van een traject met de nodige erfgoedzorg en publieksgerichte werking aandacht heeft gekregen, en dat het resultaat duurzaam wordt verankerd. Samenwerking met collectiebeherende organisaties is belangrijk. Voor de uitvoering is een erfgoedcel de initiërende, coördinerende en uitvoerende actor.

Voor wie

De Vlaamse Regering kan een werkingssubsidie toekennen aan de volgende besturen die een dienstverlenende rol opnemen op bovenlokaal niveau:

 • steden en gemeenten, verenigd in een intergemeentelijk samenwerkingsverband;
 • de Vlaamse Gemeenschapscommissie;
 • een collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisatie die door de stad Antwerpen, Gent, Brugge, Leuven of Mechelen gemandateerd is om een regionale dienstverlenende rol op te nemen. In voorkomend geval wordt de werkingssubsidie aangevraagd door de collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisatie.

Deze werkingssubsidie wordt toegekend voor de werking van een cultureel-erfgoedcel die een initiërende, coördinerende en ondersteunende rol opneemt, en van eventuele collectiebeherende organisaties voor zover deze de dienstverlenende rol mee opnemen.

Voorwaarden en criteria

Ontvankelijkheidsvoorwaarden intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Om in aanmerking te komen voor de werkingssubsidie voor een dienstverlenende rol op regionaal niveau moet een organisatie:

 • beheerd worden door een rechtspersoon zonder winstgevend doel of door een publiekrechtelijke rechtspersoon;
 • tijdig en volledig een aanvraag indienen;
 • in het Vlaamse Gewest liggen;
 • beschikken over rechtspersoonlijkheid conform de toepasselijke regelgeving over de intergemeentelijke samenwerking;
 • het intergemeentelijk samenwerkingsverband bevindt zich binnen de grenzen van de referentieregio's zoals bepaald door de Vlaamse Regering.
Subsidiëringsvoorwaarden
 • Er is voldoende cultureel erfgoed en er zijn voldoende cultureel-erfgoedactoren aanwezig om een afzonderlijke cultureel-erfgoedwerking op bovenlokaal niveau te verantwoorden.
 • Het werkingsgebied telt ten minste 85.000 inwoners. (Deze voorwaarde vervalt indien de samenstelling van het intergemeentelijke samenwerkingsverband overeenkomt met een intergemeentelijk samenwerkingsverband inzake onroerend erfgoed.)
Criteria
 • Belang van het aanwezige cultureel erfgoed en de cultureel-erfgoedactoren op het grondgebied of de bredere regio en de noden ervan
 • Wijze waarop de dienstverlenende rol wordt opgenomen. Cultureel-erfgoedactoren die tot de doelgroep van de dienstverlening behoren, worden betrokken in de werking.
 • Kwaliteit van de aanwezige expertise
 • Samenwerking, netwerking en afstemming met relevante partners. Daarbij wordt afgestemd met andere relevante actoren die een bovenlokale dienstverlening aanbieden, waaronder ook, indien van toepassing, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden inzake onroerend erfgoed.
 • Wijze waarop er binnen de cultureelerfgoedwerking invulling wordt gegeven aan:
  • maatschappelijke of culturele diversiteit
  • duurzaamheid
  • digitaal beleid
 • Wijze waarop er invulling wordt gegeven aan de strategische visienota Cultureel Erfgoed.
 • Kwaliteit van het zakelijke beheer
 • Haalbaarheid en het realiteitsgehalte van de begroting. De noodzaak voor een werkingssubsidie wordt aangetoond in de begroting, rekening houdend met de ontvangsten uit de werking.
 • Inbreng van middelen van de deelnemende besturen in de bovenlokale dienstverlening.

Uitvoeringsbesluit

In het uitvoeringsbesluit bij het Cultureelerfgoeddecreet worden meer gedetailleerde voorwaarden en criteria opgenomen en verdere bepalingen vastgelegd.

Uitvoeringsbesluit bij het Cultureelerfgoeddecreet

Subsidievereisten

Een cultureelerfgoedorganisatie waaraan een werkingssubsidie is toegekend, leeft de volgende subsidievereisten na:

 • toepassen van de principes van goed bestuur;
 • vermelden van de steun van de Vlaamse Gemeenschap bij alle publieke communicatie in het kader van de cultureelerfgoedwerking door de standaard logo's en de bijbehorende tekst en baselines te gebruiken die zijn vastgesteld door de Vlaamse Regering.

Indiendata

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven en Mechelen

Voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de steden Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven en Mechelen loopt de subsidiëringsperiode van een werkingssubsidie voor een dienstverlenende rol op bovenlokaal niveau over een termijn van zes jaar.

De volgende periode waarvoor aanvragen ingediend kunnen worden, loopt van 1 januari 2027 tot 31 december 2032De deadline voor aanvragen voor de deze periode is 1 april 2026.

Vlaamse Gemeenschapscommissie

Voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie loopt de subsidiëringsperiode van een werkingssubsidie voor een dienstverlenende rol op bovenlokaal niveau over een termijn van vijf jaar.

De volgende periode loopt van 1 januari 2021 tot 31 december 2025De deadline voor aanvragen voor de volgende periode is 15 januari 2021.

Hoe aanvragen

Je kan een werkingssubsidie voor een dienstverlenende rol op bovenlokaal niveau aanvragen via de webapplicatie KIOSK.

Meer info of hulp nodig?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier

FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed kan jou helpen om je subsidieaanvraag correct op te stellen.