Overslaan en naar de inhoud gaan

Werkingssubsidie voor het steunpunt

Wat

Een werkingssubsidie voor het steunpunt voor cultureel erfgoed in het kader van het Cultureelerfgoeddecreet.

Voor wie

De Vlaamse overheid erkent een aantal organisaties die de uitvoering van het kunsten- en erfgoedbeleid in de praktijk ondersteunen als steunpunt. Het steunpunt vormt de link tussen de Vlaamse overheid en de vele organisaties en instellingen op het terrein. Het doel van het steunpunt is, op landelijk niveau, cultureel-erfgoedorganisaties en beheerders van cultureel erfgoed en erfgoedgemeenschappen te ondersteunen en de ontwikkeling van het cultureel-erfgoedveld te stimuleren.

Het steunpunt verwerkt informatie vanuit verschillende hoeken en geeft dat door aan het veld. Het zorgt ervoor dat het veld zich daardoor ontwikkelt in de richting van de doelstellingen van het cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Gemeenschap.

Kerntaken

 • praktijkondersteuning: Het steunpunt levert als antwoord op praktijkvragen een actieve dienstverlening met het oog op deskundigheidsbevordering, kwaliteitsbevordering, relevante maatschappelijke en sectorgebonden evoluties, innovatie, professionalisering en een duurzame ontwikkeling van het veld. Het steunpunt begeleidt individuen en organisaties bij de uitbouw van hun erfgoedpraktijk.
 • praktijkontwikkeling: Het steunpunt levert een bijdrage aan een continue ontwikkeling van het veld, op basis van evaluatie, onderzoek en kennisontwikkeling. Op verzoek stelt het steunpunt ook zijn terreinkennis en specifieke expertise ter beschikking aan de Vlaamse Regering met het oog op beleidsvoorbereiding, beleidsontwikkeling en beleidsevaluatie. Zowel het opstellen van een onderzoeksagenda als het uitbesteden van het benodigde onderzoek wordt geformaliseerd in een gecoördineerd Afsprakenkader Onderzoek tussen de administratie en het steunpunt voor cultureel erfgoed.
 • beeldvorming en promotie: Het steunpunt organiseert en coördineert sectorale activiteiten die de kennis over het veld bevorderen, die relevante sectorale thema's onder de aandacht brengen en die de praktijkgemeenschap versterken en promoten, zowel binnen Vlaanderen en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad als internationaal.
 • platform: Het steunpunt functioneert als draaischijf tussen de verschillende actoren in de sector en faciliteert daarbinnen actief ontmoetingen, dialoog, netwerkgelegenheden en samenwerkingen. Het steunpunt kan ook een rol opnemen met betrekking tot thematische en territoriale vraagstukken in samenspraak met relevante thematische of territoriale expertisecentra en steunpunten.

Voorwaarden en criteria

Ontvankelijkheidsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een werkingssubsidie moet het steunpunt:

 • beheerd worden door een rechtspersoon zonder winstgevend doel of door een publiekrechtelijke rechtspersoon;
 • gevestigd zijn in Vlaanderen of een Nederlandstalige organisatie zijn gevestigd in Brussel;
 • tijdig en volledig een aanvraag indienen.
Criteria
 • Mate waarin de dienstverlenende rol inspeelt op noden van cultureel erfgoed, beheerders ervan of cultureel-erfgoedgemeenschappen. De noden worden in kaart gebracht via een sectorbrede bevraging.
 • Wijze waarop de kerntaken worden opgenomen. Cultureel-erfgoedactoren die tot de doelgroep van de dienstverlening behoren, worden betrokken in de werking.
 • Kwaliteit van de aanwezige expertise
 • Schaalgrootte en landelijke reikwijdte van de werking
 • Samenwerking, netwerking en afstemming, met relevante partners, zowel binnen Vlaanderen als internationaal 
 • Wijze waarop er binnen de cultureelerfgoedwerking invulling wordt gegeven aan:
  • maatschappelijke of culturele diversiteit
  • duurzaamheid
  • digitaal beleid
 • Wijze waarop er invulling wordt gegeven aan de strategische visienota Cultureel Erfgoed
 • Kwaliteit van het zakelijke beheer
 • Haalbaarheid en het realiteitsgehalte van de begroting. De noodzaak voor een werkingssubsidie wordt aangetoond in de begroting, rekening houdend met de ontvangsten uit de werking.

Indiendatum

De subsidiëringsperiode van een werkingssubsidie voor het steunpunt loopt over een termijn van vijf jaar. De beleidsperiode van het steunpunt valt één jaar voor de rest van de sector. De huidige periode loopt van 1 januari 2023 tot 31 december 2027.

De deadline voor aanvragen voor de volgende periode (2028-2032) is 15 januari 2027.

Hoe aanvragen

Je kunt een werkingssubsidie voor het steunpunt aanvragen via de webapplicatie KIOSK.

Meer info of hulp nodig?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier