Overslaan en naar de inhoud gaan

Cultureel-erfgoedinstellingen

Wat

Het Cultureelerfgoeddecreet voorziet de mogelijkheid om erkende cultureel-erfgoedorganisaties met een internationale uitstraling aan te duiden als cultureel-erfgoedinstelling. Deze instellingen hebben ook een voorbeeldfunctie voor het Vlaamse cultureel-erfgoedveld. Een aanduiding als cultureel-erfgoedinstelling is van onbepaalde duur en impliceert een langetermijnverbintenis tussen de instelling en de Vlaamse overheid.

Momenteel zijn er twee cultureel-erfgoedinstellingen, die rechtstreeks aangeduid worden door het Cultureelerfgoeddecreet:

  • M HKA
  • KMSKA

In 2022 wordt een aanduidingsronde georganiseerd.

Voor wie

De Vlaamse Regering selecteert welke cultureel-erfgoedorganisaties een aanvraag kunnen indienen.

Op 17 december 2021 werden Musea Brugge en MSK Gent geselecteerd als kandidaten voor een aanduiding als cultureel-erfgoedinstelling.

Criteria

Om als cultureel-erfgoedinstellingen aangeduid te worden, moet een organisatie voldoen aan volgende criteria:

1. de uitvoering van de functies op internationaal niveau; 

2. een collectie cultureel erfgoed van minstens landelijke betekenis; 

3. een cultureelerfgoedwerking met een schaalgrootte en reikwijdte van internationaal niveau; 

4. een dienstverlenende rol op landelijk niveau, indien van toepassing; 

5. de maatschappelijke en culturele inbedding en engagement; 

6. een adequate infrastructuur voor de uitvoering van de functies, vermeld in punt 1; 

7. een performant zakelijk en financieel beheer waarbij er sprake is van een dynamisch management en een solide financieel beleid en waarbij de principes van goed bestuur worden toegepast. 

Meer toelichting is te vinden in het Cultureelerfgoeddecreet.

Hoe aanvragen

In april 2021 kondigde minister Jambon in zijn Strategische Visienota Cultureel Erfgoed aan dat hij een nieuwe procedure voor aanduiding van cultureel-erfgoedinstellingen zou opstarten. De Vlaamse Regering maakt de selectie van organisaties die een aanvraag kunnen indienen bekend in december 2021.  

Geselecteerde organisaties kunnen tot uiterlijk 1 april 2022 een aanvraag indienen. Die aanvraag bestaat uit een toelichting waarin de organisatie aangeeft dat ze aan elk van de zeven selectiecriteria voldoet. Voor de aanvraag moet er dus geen beleidsplan met begroting opgemaakt worden.

Het departement zal de geselecteerde organisaties contacteren met verdere informatie over hoe zij hun aanvraag kunnen opmaken en indienen.

Hierna volgt een aanduidingsprocedure met een internationale aanduidingscommissie. De beslissing over de aanduiding valt minstens 6 maanden voor de start van de aanvraag van werkingssubsidies.

Beoordeling aanduiding

De aanduidingscommissie zal de aanvragen beoordelen. De commissie bestaat uit zeven leden en een voorzitter, geselecteerd omwille van hun expertise en ervaring in het buitenland.

De aanduidingscommissie formuleert  een gemotiveerd advies of de organisaties voldoen aan de criteria voor aanduiding op basis van de aanvraag en een plaatsbezoek in de tweede helft van april 2022.

Beslissing

Op basis van het advies bezorgt de minister van Cultuur een voorstel van beslissing aan de Vlaamse Regering, die uiterlijk 15 juli 2022 beslist. De betrokken organisaties worden hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.

Contact

Vragen? Neem contact op met het Team Cultureel Erfgoed via onderstaande gegevens.

Laurence De Bolle
Subsidiëren en erkennen
02 553 01 62
Team Cultureel Erfgoed