Overslaan en naar de inhoud gaan

Cultureel-erfgoedinstellingen

Wat

Het Cultureelerfgoeddecreet voorziet de mogelijkheid om erkende cultureel-erfgoedorganisaties met een internationale uitstraling aan te duiden als cultureel-erfgoedinstelling. Die instellingen hebben een voorbeeldfunctie voor het Vlaamse cultureel-erfgoedveld. Een aanduiding is van onbepaalde duur en impliceert een langetermijnverbintenis tussen de instelling en de Vlaamse overheid.

Er zijn drie cultureel-erfgoedinstellingen:

  • M HKA (2017)
  • KMSKA (2017)
  • Musea Brugge (2022)

Voor wie

De Vlaamse Regering selecteert welke cultureel-erfgoedorganisaties een aanvraag kunnen indienen.

Criteria

Om als cultureel-erfgoedinstellingen aangeduid te worden, moet een organisatie voldoen aan volgende criteria:

  • de uitvoering van de functies op internationaal niveau; 
  • een collectie cultureel erfgoed van minstens landelijke betekenis; 
  • een cultureel-erfgoedwerking met een schaalgrootte en reikwijdte van internationaal niveau; 
  • een dienstverlenende rol op landelijk niveau, indien van toepassing; 
  • de maatschappelijke en culturele inbedding en engagement; 
  • een adequate infrastructuur voor de uitvoering van de functies, vermeld in punt 1; 
  • een performant zakelijk en financieel beheer waarbij er sprake is van een dynamisch management en een solide financieel beleid en waarbij de principes van goed bestuur worden toegepast. 

Meer toelichting is te vinden in het Cultureelerfgoeddecreet.

Hoe aanvragen

De Vlaamse minister van Cultuur neemt het initiatief om een volgende aanduidingsronde op te starten. De Vlaamse Regering maakt een voorselectie van in aanmerking komende collectiebeherende organisaties. Die organisaties worden uitgenodigd om zich kandidaat te stellen.

Geselecteerde organisaties kunnen daarna een aanvraag indienen. Die aanvraag bestaat uit een toelichting waarin de organisatie aangeeft dat ze aan elk van de zeven selectiecriteria voldoet. Voor de aanvraag moet geen beleidsplan met begroting opgemaakt worden.

Daarna volgt een aanduidingsprocedure met een internationale beoordelingscommissie. De beslissing over de aanduiding valt minstens 6 maanden voor de start van de aanvraag van werkingssubsidies.

Beoordeling

Een beoordelingscommissie beoordeelt de aanvragen. De commissie bestaat uit zeven leden en een voorzitter, geselecteerd voor hun expertise en ervaring in het buitenland.

De commissie formuleert op basis van de aanvraag en een plaatsbezoek een gemotiveerd advies over de aanduiding als cultureel-erfgoedinstelling. Op basis van dat advies stelt het departement een ontwerp van beslissing op voor de minister.

Beslissing

Op basis van het ontwerp van het departement, bezorgt de minister van Cultuur een voorstel van beslissing aan de Vlaamse Regering.

De Vlaamse Regering beslist over de aanduiding van een collectiebeherende cultureelerfgoedorganisatie als cultureel-erfgoedinstelling. Bij die aanduiding wordt gestreefd naar een evenwichtige spreiding van cultureel-erfgoedinstellingen over Vlaanderen en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

De betrokken organisaties worden zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.

Heb je vragen of wil je meer info?

Gebruik het contactformulier