Overslaan en naar de inhoud gaan

Indemniteit

Tentoonstelling Van Eyck - MSK Gent 2020

Voor wie

De volgende organisaties kunnen een aanvraag indienen tot waarborgstelling door de Vlaamse Gemeenschap voor inkomende bruiklenen voor tentoonstellingen:  

 1. collectiebeherende cultureelerfgoedorganisaties die aangewezen zijn als cultureelerfgoed-instellingen met toepassing van artikel 17 van het Cultureelerfgoeddecreet van 23 december 2021;  

 1. collectiebeherende cultureelerfgoedorganisaties die met een kwaliteitslabel ingedeeld zijn bij het landelijke niveau met toepassing van artikel 24 van het voormelde decreet;  

 1. universiteitsarchieven en universiteitsbibliotheken met een kwaliteitslabel met toepassing van artikel 7 van het voormelde decreet. 

Foto: tentoonstelling 'Van Eyck. Een optische revolutie' - MSK Gent 2020 © David Levene

Voorwaarden

 • De tentoonstelling wordt georganiseerd in de eigen tentoonstellingsruimtes.

 • De tentoonstelling draagt in belangrijke mate bij tot twee van de volgende doelstellingen:  

  • de internationale uitstraling van Vlaanderen

  • de verrijking van het culturele aanbod in Vlaanderen

  • de ontsluiting van wetenschappelijk onderzoek

  • de internationale belangstelling voor of de betekenis van het behandelde thema of de behandelde discipline   In het aanvraagdossier dienen de gekozen doelstellingen grondig gemotiveerd te worden. 

 • De totale waarde van de inkomende bruiklenen bedraagt minimaal 50 miljoen euro. De volgende bruiklenen worden niet meegerekend om de totale waarde te berekenen:  

  • bruiklenen die eigendom zijn erfgoedinstellingen of van hun inrichtende machten die gevestigd zijn in het Nederlandse taalgebied, met uitzondering van de collecties van de federale instellingen;  

  • bruiklenen die eigendom zijn van erfgoedinstellingen of van hun inrichtende machten die gevestigd zijn in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, die wegens hun activiteiten moeten worden beschouwd uitsluitend te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap.

 • De organisatie beschikt over een risicoanalyse voor de inkomende bruiklenen en voor de lokalen waar de tentoonstelling gehouden wordt. Die risicoanalyse gaat in op de veiligheid, beveiliging, klimaatomstandigheden en lichtregime die op de tentoonstelling en op de inkomende bruiklenen van toepassing zijn. De organisatie geeft ook aan welke maatregelen ze zal nemen in opvolging van de uitgevoerde risicoanalyse. De Vlaamse Regering bepaalt de verdere vereisten waaraan de risicoanalyse moet voldoen; 

 • De organisatie legt een bindend voorstel voor van een of meer verzekeringsmaatschappijen om het residuele risico van de bruiklenen onder waarborg van de Vlaamse Gemeenschap te dekken. 

Wat komt NIET in aanmerking

Er wordt geen waarborg verleend voor de volgende bruiklenen:  

 1. Bruiklenen die in de openlucht worden tentoongesteld;  

 1. Onderlinge bruiklenen die eigendom zijn van organisaties die in aanmerking komen voor deze indemniteitsregeling. 

IndemniteitstellerRuimte onder indemniteitsplafond? 

In het uitgavendecreet wordt jaarlijks het totale bedrag aan waarborgen ingeschreven dat in de loop van dat begrotingsjaar kan toegekend worden. Dit is beperkt tot een bedrag van 1.200.000.000 euro/jaar.Indemniteit toegekend op enig moment

Het totaal van de verleende waarborgen op enig moment in de tijd mag nooit het (te indexeren) bedrag van 600 miljoen euro overschrijden. 

AanvragenWanneer

Maximaal 2 jaar voor aanvang van de tentoonstelling en uiterlijk 3 maanden voor de eerste transporten van de bruiklenen onder indemniteit.Voorbereiding

Wil je voor een tentoonstelling een indemniteitsgarantie aanvragen? Kijk dan even na of of je aan de formele voorwaarden voldoet om de aanvraag in te kunnen dienen en of je over de nodige informatie beschikt.  BruikleenlijstRegionale indeling

De lijst inkomende bruiklenen moet onderverdeeld zijn in bruiklenen afkomstig uit:

 • het Nederlandse taalgebied, inclusief bruiklenen die eigendom zijn van erfgoedinstellingen of van hun inrichtende machten die gevestigd zijn in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, die wegens hun activiteiten moeten worden beschouwd uitsluitend te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap met uitzondering van de collecties van de federale instellingen;  

 • collecties van de federale instellingen

 • Brussel (andere dan hierboven), Wallonië en het buitenland. De gegevens

 • De lijst van de bruiklenen onder waarborg.
 • De lijst bevat de identificatie en waarde van elke bruikleen die voor een waarborg is voorgedragen en ook de naam en het adres van de bruikleengever of zijn aangestelde.Verzekeringsvoorstel

De verzekeringsofferte die je moet voorleggen bevat in ieder geval de totale verzekerde waarde van de voor indemniteit in aanmerking komende voorwerpen.Een aanvraag indienen

Aanvragen kunnen ingediend worden via KIOSK

Beslissing en toetredingsbijdrage

De minister beslist over de toekenning van een waarborg van de waarborg uiterlijk 3 maanden na de dag waarop de administratie een ontvankelijke aanvraag heeft ontvangen. 

De toetredingspremie bedraagt 0.05 promille van het gewaarborgde bedrag en wordt uiterlijk 1 maand voor de aanvang van de gewaarborgde periode aan het Vlaams Fonds voor Lastendelging en op volgende rekening gestort met als vermelding “Indemniteit + naam van de tentoonstelling". 

WijzigingenVoorafgaand aan de tentoonstelling

Tot 2 maanden voor de aanvang van de tentoonstelling kan een aanvraag ingediend worden tot wijziging van de bruiklenen waarvoor de waarborg werd toegekend. De administratie beslist over deze aanvraag.  

Deze wijzigingen kunnen betrekking hebben op de cultuurgoederen onder bruikleen, de waarden van deze bruiklenen alsook de afgedekte risico’s.Tijdens de tentoonstellingVerlenging van de tentoonstelling

Tot 2 maanden voor de verlenging kan een verlengingsaanvraag van de waarborg aangevraagd worden. De administratie beslist over deze aanvraag.  

Deze wijzigingen kunnen betrekking hebben op de cultuurgoederen onder bruikleen, de waarden van deze bruiklenen alsook de afgedekte risico’s.Overige verlengingen

Op gemotiveerd verzoek kan de waarborg steeds verlengd worden mits de organisator kan garanderen dat het restrisico gedekt wordt door een verzekeringsmaatschappij.

De minister beslist over deze aanvraag.Belangrijke opmerkingen

De bruikleennemer dient bij elke wijziging en verlenging het restrisico commercieel te verzekeren.

Wijzigingen/verlengingen kunnen nooit tot gevolg kunnen hebben dat de drempels van maximale blootstelling van 600 miljoen euro op enig moment en het maximum van 1.2 miljard euro jaarlijkse waarborgen overschreden worden. 

SchadeProcedure

Ingeval zich schade, verlies of diefstal voordoet aan een bruikleen onder indemniteit, meldt de organisatie dit via mail onmiddellijk aan de administratie (topstukken@vlaanderen.be) en aan de bruikleengever. In geval het om schade gaat die deels of geheel gedekt wordt door een verzekeringsmaatschappij, brengt de organisatie ook deze verzekeringsmaatschappij hiervan op de hoogte.   

De organisatie bezorgt de administratie alle stukken die betrekking hebben op de feiten en omstandigheden waarvan melding wordt gemaakt, en licht de oorzaak van de feiten en omstandigheden toe.  

De administratie informeert de bruikleengever over de haar bezorgde informatie.  De administratie zal samen met de bruikleengever en eventueel de betrokken verzekeringsmaatschappij streven naar een onderling akkoord ter vergoeding van de geleden schade. Franchise

De franchise bedraagt 10.000 euro per tentoonstelling.

Schadevergoedingen die onder de waarborg van het indemniteitsdecreet vallen worden rechtstreeks aan de bruikleengever uitbetaald. 

Indemnity scheme (English)Legislation

This is the English version of the “Indemniteitsdecreet van 21 januari 2022” of Flanders. It is meant for museums and other collection owners in Flanders with plans to show objects of art from third parties in an exhibition.  

 

Main features

The indemnity scheme coverages the first risk (first 50% of the value) of damage, complete or partial loss of incoming loans for temporary exhibitions. The remaining risk must be insured commercially.  

The guarantee is from “nail to nail” and starts at the earliest four months before the start of the exhibition and expires at the latest four months after the end of the exhibition. At the motivated request of the organiser, the Flemish Government can decide to grant or extend the guarantee for a longer period. The guarantee is never granted retroactively. 

Certain risks, such as terrorism and deliberate misconduct (see Article 8 of law) are in principle excluded. The Flemish Government can grant permission to deviate from this.

The beneficiaries of the indemnity scheme are the cultural heritage institutions designated within the Cultural Heritage Decree, the recognised heritage institutions with a quality label classified at the national level or equivalent, and the recognised university libraries and archives. 

The Flemish Heritage Fund (VFLD) is responsible for paying compensation for damage (directly to the owner of the cultural object). The follow-up of the damage cases will be done by the Department of Culture, Youth and Media.

Indemniteitsdecreet

Ontdek het decreet

Meer info of vragen?

Gebruik het contactformulier