Overslaan en naar de inhoud gaan

Tussenkomsten voor internationale uitwisseling (reis- en verblijfskosten)

Wat

Een tussenkomst voor internationale uitwisseling dient als financiële ondersteuning voor cultureel-erfgoedorganisaties waarvan één of meerdere medewerkers voor een langere periode werk- en leerervaring in het buitenland zullen opdoen.

Je kan op de subsidie een beroep doen om te herbronnen, in te werken in internationale ontwikkelingen, afstand te nemen van de dagdagelijkse werking en nieuwe inzichten op te doen.

Eenmalige/kortstondige deelnames aan bv. internationale conferenties of netwerkmomenten zonder actieve bijdrage komen niet in aanmerking.

De Vlaamse overheid wil met de tussenkomsten een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de specifieke competenties en het vakmanschap van diverse erfgoedwerkers in de sector zoals onderzoekers, curatoren, publiekswerkers, restauratoren enz.

Download de folder 'Tussenkomsten voor internationale uitwisseling'

Voor wie

Een cultureel-erfgoedorganisatie die structureel binnen het Cultureelerfgoeddecreet gesubsidieerd wordt of beschikt over een kwaliteitslabel op basis van het Cultureelerfgoeddecreet, kan een aanvraag indienen.

Welke kosten komen in aanmerking

De volgende uitgaven komen geheel of gedeeltelijk in aanmerking:

 • reiskosten, dat zijn de kosten voor het vervoer van personen;
 • verblijfkosten, dat zijn de kosten voor overnachtingen;
 • inschrijvingskosten.

De volgende kosten komen niet in aanmerking:

 • reiskosten die niet onmiddellijk verband houden met het initiatief;
 • kosten- of dagvergoedingen;
 • maaltijden, met uitzondering van het ontbijt indien dit inbegrepen is in de verblijfskost;
 • loonkosten.

Een organisatie kan hoogstens drie aanvragen per jaar indienen, met een maximum subsidiebedrag van 7.000 euro per aanvraag. Een aanvraag kan ingediend worden voor meerdere erfgoedprofessionals tegelijk.

Criteria

Elke aanvraag moet aan de volgende voorwaarden voldoen om in behandeling genomen te kunnen worden:

 • De aanvrager ontvangt een werkingssubsidie op basis van het cultureel-erfgoeddecreet of beschikt over een kwaliteitslabel op basis van het cultureel-erfgoeddecreet.
 • De personen waarvoor een tussenkomst wordt aangevraagd zijn structureel tewerkgesteld bij de aanvragende cultureel-erfgoedorganisatie.

Aanvragen in het kader van academisch onderzoek komen niet in aanmerking voor een tussenkomst.

Criteria voor de toekenning van een tussenkomst voor internationale uitwisseling

 • de meerwaarde voor de cultureel-erfgoedorganisatie op het vlak van competentieontwikkeling en netwerking met betrekking tot cultureel-erfgoedwerking;
 • de wijze waarop de opgedane kennis en ervaring binnen de eigen cultureel-erfgoedorganisatie en met het cultureel-erfgoedveld gedeeld zullen worden;
 • de redelijkheid van de begrote kosten.

Indiendata

Een aanvraag voor een tussenkomst voor internationale uitwisseling moet minstens twee maanden voor de start van het initiatief ingediend worden (tenzij gemotiveerde uitzonderingen).

Hoe aanvragen

Je kan een tussenkomst voor internationale uitwisseling aanvragen via de webapplicatie KIOSK.

Een aanvraag bevat:

 • een beschrijving van de locaties waar de internationale uitwisseling plaatsvindt;
 • een beschrijving van de meerwaarde op het vlak van competentieontwikkeling en netwerking en de wijze waarop de opgedane kennis en ervaring gedeeld zullen worden;
 • een overzicht van de verwachte kosten en opbrengsten;
 • bijkomende informatie die opgevraagd wordt in KIOSK.

Beoordeling van je aanvraag

Binnen de tien werkdagen na de uiterlijke indiendatum ontvang je een bericht met de melding of je aanvraag ontvankelijk is.

Vervolgens onderzoekt de administratie of de aanvrager voldoet aan de subsidiëringsvoorwaarden, toetst de aanvraag aan de criteria en stelt een ontwerp van beslissing op.

De administratie bundelt op maandelijkse basis alle ontvangen aanvragen, maakt een voorstel van beslissing op en bezorgt dit aan de minister van Cultuur.

De minister van Cultuur neemt een beslissing op basis van het voorstel van beslissing van de administratie.

Maximum tien dagen na de beslissing van de minister brengt de administratie jou hiervan op de hoogte.

Eindverslag

Organisaties die een tussenkomst voor internationale uitwisseling ontvangen, moeten uiterlijk één maand na afloop van het verblijf een financieel en inhoudelijk verslag indienen via KIOSK.

Het financieel verslag bestaat uit een overzicht van de uitgaven van het verblijf.

Het inhoudelijke verslag bevat een beschrijving van de activiteiten tijdens het verblijf in het buitenland.

Toezicht en controle

Het Departement, Cultuur, Jeugd en Media oefent toezicht uit op de tussenkomst voor internationale uitwisseling. Ze gaat na of de toegekende subsidie gebruikt werd in overeenstemming met de doelstellingen en de financiële richtlijnen.

Vragen

Hulp nodig bij de aanvraag van een werkingssubsidie? Heb je vragen over financiële steunmaatregelen in het kader van het cultureelerfgoeddecreet?

Contacteer de administratie via kiosk@vlaanderen.be i.v.m. technische vragen of neem contact op met het team Cultureel erfgoed i.v.m. inhoudelijke vragen.

FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed kan jou helpen om je subsidieaanvraag correct op te stellen.

Team Cultureel erfgoed
Subsidiëren en erkennen
02 553 68 42