Overslaan en naar de inhoud gaan

Pilootprojecten nalatenschappen kunstenerfgoed

Wat

Het Vlaamse Cultuurbeleid moedigt de archiefzorg in de kunstensector aan. Veel uitdagingen blijven, zowel voor de omgang met als voor de borging van archieven, collecties of praktijken van hedendaagse kunstenaars en kunstenorganisaties. De vele bijzondere nalatenschappen van kunstenaars uit de 20ste eeuw verdienen bijzondere aandacht en begeleiding. We zitten in een periode waar een eerste generatie hedendaagse kunstenaars hun oeuvre afsluiten. Kunstenaars en kunstenorganisaties laten bijzondere zaken na, denk maar aan archieven, collecties of praktijken. De zorg voor die nalatenschappen verdient bijzondere aandacht en begeleiding.

De minister van Cultuur neemt binnen dit kader het initiatief om pilootprojecten te ondersteunen voor de omgang met nalatenschappen van hedendaagse kunstenaars. In 2023 wordt een eenmalige oproep georganiseerd naar kunstenaars, organisaties en erfgenamen voor pilootprojecten rond de nalatenschappen van hedendaagse kunstenaars betrokken bij het kunstgebeuren in de Vlaamse Gemeenschap. Een samenwerking met een cultureel-erfgoedorganisatie wordt aangemoedigd. De minister voorziet een budget van 340.000 euro. Met de oproep wil hij een divers aantal projecten aantrekken, zowel naar soorten aanvragers, kunstdisciplines als naar beoogde resultaten. 

Voor wie

Kunstenaars, organisaties en erfgenamen die een pilootproject rond nalatenschappen van hedendaagse kunstenaars willen opzetten, kunnen daarvoor subsidies krijgen. Het moet gaan om kunstenaars die betrokken zijn bij het kunstgebeuren in de Vlaamse Gemeenschap. Samenwerking met een cultureel-erfgoedorganisatie wordt aangemoedigd.

De aanvrager is ofwel:

 • een natuurlijke persoon;
 • een privaatrechtelijke rechtspersoon waarvan de uitkering van vermogensvoordelen aan de leden of vennoten wettelijk of statutair is uitgesloten;
 • een publiekrechtelijke rechtspersoon.

Rond kunstenerfgoed worden er heel wat actoren structureel gesubsidieerd via het Cultureelerfgoeddecreet. Het wordt sterk aangeraden om contact op te nemen met één of meerdere van deze organisaties om jouw aanvraag vorm te geven of als partner te betrekken in het pilootproject. Een lijst van deze actoren vind je in het document met veelgestelde vragen. FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, en Kunstenpunt kunnen jou ook helpen om jouw subsidieaanvraag correct op te stellen.

De aanvraag kan echter niet worden ingediend door een organisatie die beschikt over een kwaliteitslabel of die een werkingssubsidie ontvangt op basis van het Cultureelerfgoeddecreet. 

Indiendatum

Dit is een éénmalige oproep. De uiterste indiendatum is 31 maart 2023

Voorwaarden

Ontvankelijkheidsvoorwaarden

 1. de aanvrager is ofwel: 
  • een natuurlijke persoon;
  • een privaatrechtelijke rechtspersoon waarvan de uitkering van vermogensvoordelen aan de leden of vennoten wettelijk of statutair is uitgesloten;
  • een publiekrechtelijke rechtspersoon;
 2. de aanvrager is gevestigd in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad;
 3. de aanvraag wordt niet ingediend door een organisatie die beschikt over een kwaliteitslabel of een werkingssubsidie ontvangt op basis van het Cultureelerfgoeddecreet;
 4. het project start ten vroegste op 1 september en uiterlijk op 31 december 2023 en duurt maximaal 1 jaar;
 5. de aanvraag wordt volledig en uiterlijk op 31 maart 2023 ingediend;
 6. In het geval van een open gevallen nalatenschap, omvat de aanvraag een verklaring op eer dat de (vermoedelijke) erfgenamen, legatarissen of begiftigden van de nalatenschap waarop het project betrekking heeft akkoord zijn met het voorgestelde project;
 7. de aanvraag wordt in het Nederlands ingediend.

Bijkomende subsidiëringsvoorwaarden

 1. het project heeft betrekking op de nalatenschap van (een) kunstenaar(s) of kunstenorganisatie in ten minste één kunstdiscipline.
 2. het project moet de gesubsidieerde structurele werking overstijgen. 

Criteria

Een aanvraag wordt beoordeeld op basis van volgende criteria:

 1. het belang van de nalatenschap; 
 2. de kwaliteit van het inhoudelijke concept, de concrete uitwerking van het project en de haalbaarheid ervan; 
 3. de samenwerking met andere relevante actoren; 
 4. de duurzame verankering van de resultaten; 
 5. de haalbaarheid en het realiteitsgehalte van de begroting. De noodzaak voor een projectsubsidie wordt aangetoond in de begroting, rekening houdend met de eigen opbrengsten uit het project. 

Webinar

Op vrijdag 17 februari organiseerde het Departement Cultuur, Jeugd en Media een online infosessie over deze projectoproep.

Hoe aanvragen

De procedure bestaat uit twee fases:

1. Vraag de subsidie aan via KIOSK.

Raadpleeg de handleiding.

Binnen de vijftien dagen na de uiterlijke indiendatum ontvang je een bericht met de melding of jouw aanvraag ontvankelijk is.

Als jouw aanvraag ontvankelijk is, beoordeelt een jury de beknopte beschrijving en begroting van jouw project op basis van de voorwaarden en de criteria uit het reglement. Maximaal 20 projecten gaan door naar de tweede fase.

Je ontvangt de beslissing per mail.

2. De geselecteerde projecten worden uitgenodigd voor een mondelinge presentatie.

De pitch is het enige moment om je project voor te stellen en je bent ertoe verplicht als je in aanmerking wil komen voor de subsidie. Zorg ervoor dat de belangrijkste partners aanwezig zijn - dat duidt immers op een sterk partnerschap. De mondelinge presentatie moet de jury overtuigen van de sterkte van je project. De jury zal de projecten evalueren op basis van de beoordelingscriteria en bijkomende vragen stellen. Houd er dus rekening mee dat de criteria voldoende aan bod komen in je presentatie.

Tijdens de pitch zal de jury je projectvoorstel onder de loep nemen. Onthoud dat de jury je schriftelijke aanvraag al heeft gelezen en op de hoogte is van je project. Wees dus to-the-point en concreet. Powerpoints of andere presentaties zijn niet toegelaten maar je mag wel één beeld of voorwerp meenemen ter illustratie.

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media geeft het concrete tijdstip en de locatie uiterlijk een maand vooraf door. 

Beslissing

De minister van Cultuur neemt uiterlijk 15 juli 2023 een beslissing op basis van het ontwerp van beslissing van het departement.

Maximum vijftien dagen na de beslissing van de minister brengen wij jou daarvan op de hoogte. 

Toekenning en uitbetaling

De projectsubsidie wordt in verschillende schijven uitbetaald:

 • Het voorschot van 90% wordt uitbetaald kort na de beslissing.
 • Het saldo van 10% wordt uitbetaald na de controle van de verantwoording.

Wanneer er een subsidie is toegekend, moet je rekening houden met de richtlijnen voor projectsubsidies. 

Intervisie

Tijdens de duurtijd van de projecten wordt er in samenwerking met FARO en Kunstenpunt intervisie voorzien om de documentatie en de kennisdeling te bevorderen. Deelname aan deze intervisiegroep is verplicht. Er zullen een viertal bijeenkomsten georganiseerd worden tussen september 2023 en december 2024. Hierna volgt in 2025 een ontmoetingsdag voor de cultuursector. 

Gebruik logo Vlaamse Gemeenschap

Eens de projectsubsidie is toegekend, moet je het logo van de Vlaamse Gemeenschap vermelden in al je communicatie over het project. 

Verantwoording

Organisaties moeten een verantwoording indienen via KIOSK.

De verantwoording bestaat uit:

 • een inhoudelijk verslag over de uitvoering van het project. Eventuele afwijkingen ten opzichte van de aanvraag, of in voorkomend geval van de aangepaste projectplanning, worden daarbij toegelicht;
 • een financiële verantwoording die bestaat uit:
  • een overzicht van de kosten en opbrengsten van het project;
  • bewijsstukken voor de besteding van de projectsubsidie;

De organisatie waaraan een projectsubsidie werd toegekend, bezorgt de verantwoording uiterlijk drie maanden nadat het project beëindigd is aan het departement. 

Toezicht

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media oefent toezicht uit op basis van de verantwoording.

Bij het toezicht gaat het departement na of:

 • de doelstellingen waarvoor de projectsubsidie is toegekend (zoals beschreven in de aanvraag, of, in voorkomend geval, in de aangepaste projectplanning, rekening houdend met de beslissing van de minister), gerealiseerd zijn;
 • de projectsubsidie is aangewend in overeenstemming met de doelstellingen van het project;
 • de subsidievereiste is nageleefd.

Als het departement vaststelt dat er onvoldoende kosten zijn, wordt een deel van de subsidie ingehouden. 

Meer info of hulp nodig

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier