Overslaan en naar de inhoud gaan
Media Media

Procedure van raadplegingen

Bekendmaking via deze website

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media organiseert in overeenstemming met het Europees regelgevend kader of ten gevolge van bepaalde beleidsbeslissingen op bepaalde tijdstippen raadplegingen onder de bevolking en de belanghebbenden over de frequentiegebruiksrechten.

We maken deze raadplegingen bekend op deze website via een nieuwsbericht. In dat nieuwsbericht vermelden we kort op welke ontwerpregelgeving de raadpleging betrekking heeft en linken we naar de raadpleging in kwestie, die in de rubriek Lopende raadplegingen te vinden is. 

In de  rubriek Lopende raadplegingen publiceren we de eigenlijke tekst van de ontwerpregelgeving en bieden we belanghebbenden, inclusief de gebruikers en de consumenten, de kans om via het e-mailadres mediaraadplegingen@vlaanderen.be bedenkingen en input te bezorgen over deze ontwerpregelgeving.

Basisvoorwaarden

 • Bezorg de input uitsluitend via e-mail op het adres mediaraadplegingen@vlaanderen.be. Schriftelijke input op papier (bv. via gewone post) en telefonische input worden niet aanvaard.
 • In het onderwerpveld van de e-mail vermeld je duidelijk op welke ontwerpregelgeving de input betrekking heeft.
 • Vermeld in je e-mail de volgende informatie:
  • naam, adres, telefoonnummer;
  • e-mailadres;
  • hoedanigheid, bijvoorbeeld als burger/consument/gebruiker dan wel als belanghebbende/betrokkene en namens welk bedrijf of organisatie.
 • Anonieme of onvoldoende identificeerbare input wordt niet aanvaard.
 • De input, commentaren en bedenkingen moeten exclusief betrekking hebben op het voorwerp van de raadpleging zelf, namelijk de ontwerpregelgeving in kwestie.
 • Input, commentaren en bedenkingen over ander elementen of beleidskeuzes inzake het mediabeleid, evenals denigrerende commentaren of bedenkingen beschouwen we niet als geldige input.

Input die niet voldoet aan de bovenvermelde voorwaarden beschouwen we niet als geldige input en nemen we ook niet mee in de resultaten van de raadpleging.

Op de pagina van de lopende raadplegingen vermelden we ook het telefoonnummer van de dienst waarmee contact opgenomen kan worden over de lopende raadpleging. Het telefoonnummer dient alleen om uitleg te vragen over de procedure van de raadplegingen. Input zelf over deze raadplegingen kan alleen ingediend worden via het e-mailadres mediaraadplegingen@vlaanderen.be. Bij de raadplegingen zelf vermelden we ook dat de input moet gebeuren conform de procedure. 

Duur

De duur van de raadpleging bedraagt minimaal vier weken, waarbij de datum van de start van de raadpleging en de einddatum van de raadpleging worden vermeld.

Na het einde van de raadpleging wordt de raadpleging afgesloten en worden input of bedenkingen niet meer aanvaard. Na het verstrijken van de einddatum blijft de raadpleging op de website staan, maar verplaatsen we ze naar de rubriek Afgelopen raadplegingen, met de uitdrukkelijk vermelding dat de raadpleging afgesloten is.

Rapport

De resultaten van de raadpleging worden verwerkt in een rapport. Het rapport bevat het voorwerp van de raadpleging en het aantal organisaties, personen en belanghebbenden die geldige en ontvankelijke input hebben bezorgd. Het rapport is een samenvatting van de input en omvat bijgevolg niet alle individuele commentaren. Het departement behoudt zich het recht voor om bepaalde commentaren niet (individueel) op te nemen, maar in bewoordingen die een samenvatting zijn van de ontvangen commentaren. Om privacyredenen bevat het rapport geen gegevens van de personen of instanties die input hebben bezorgd.

Het departement zal het rapport binnen de vier weken na afsluiting van de raadpleging opstellen. Deze termijn is afhankelijk van de ontvangen input.

Na opmaak van het rapport bezorgt het departement het rapport met de bevindingen uit de raadpleging aan de Vlaamse Regering in de persoon van de minister bevoegd voor het mediabeleid en aan andere belanghebbende bestuursinstanties. Nadat de resultaten van de raadpleging en de mogelijke toelichting hiervan aan de minister en andere  belanghebbende bestuursinstanties zijn bezorgd, wordt het rapport ook gepubliceerd in de rubriek Afgelopen raadplegingen.