Overslaan en naar de inhoud gaan

Projectoproep Digitale Transformatie

Wat

Op 2 april 2021 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan een digitaal transformatieprogramma voor de Vlaamse mediasector, in het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht. Voor de uitrol van dit digitaal transformatieprogramma wordt een totaalbudget voorzien van 35 miljoen euro. Zowel het Departement Cultuur, Jeugd en Media (bevoegdheid Media) als het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (bevoegdheid Innovatie) staan in voor de verdeling van dat budget. 

Een groot deel van de middelen binnen de bevoegdheid Media wordt aangewend voor steun aan ontwikkelingsprojecten met een kort implementatietraject rond digitale transformatie en innovatie binnen de mediasector. De Vlaamse Regering keurde op 3 juni 2022 het reglement projectsubsidie digitale transformatie’ goed.

Doel van de oproep is om concrete en effectief implementeerbare projecten te ondersteunen, waar meerdere relevante partners bij betrokken zijn, rond een aantal afgebakende kernthema’s en gemeenschappelijke noden en opportuniteiten in de brede Vlaamse mediasector.

Binnen deze projectoproep worden 2 aparte projectlijnen opgezet:

 • een projectlijn gericht op grootschalige projecten met een totaalbudget van 8 miljoen euro;
 • een projectlijn gericht op kleinschalige projecten met een totaalbudget van 3 miljoen euro.

Doelstelling projectoproep

De projecten moeten bijdragen aan minstens een van volgende 3 kernthema’s:

 • Verbeteren van de vindbaarheid en zichtbaarheid van Vlaamse mediacontent, onder andere
  • optimalisatie van data-captatie en flows;
  • innovatieve aanbevelingsstrategieën en smaakverbredende algoritmes;
  • innovatieve tools om een beter en dieper inzicht in het gedrag en de voorkeuren van de Vlaamse mediagebruiker te krijgen.

    
 • Slimme technologie en digitale tools om efficiëntie/kwaliteit van mediaproductie, opslag, distributie en waardecreatie te verhogen, onder andere
  • XR, gametech, digital experiences (VR/AR), virtuele opnamestudio’s binnen een broadcastomgeving;
  • optimalisatie van AI, text-to-speech en audio voor het Vlaams-Nederlands;
  • nieuwe B2B en B2C tools;
  • ontwikkeling en implementatie van een digitale workflow.

    
 • Mediaplatformen en tools van de toekomst (kijken, luisteren, lezen)
  • vernieuwing in journalistiek en storytelling aan de hand van media-innovatie en nieuwe technologie/connectiviteit (zeker in functie van jongeren);
  • innovatieve 5G-toepassingen voor de mediasector;
  • geavanceerd Video-Delivery-Platform om onafhankelijkheid en bereik van Vlaamse consumenten te garanderen;
  • innovatieve tools inzake de toegankelijkheid van mediacontent.

Voor wie

Deze projectoproep richt zich tot samenwerkingsverbanden:

 • voor kleinschalige projecten met minstens 2 relevante partners uit de brede mediasector;
 • voor grootschalige projecten met minstens 4 relevante partners uit de brede mediasector

Budget en financiering

Er is een totaalbudget voorzien van 11 miljoen euro.

Het budget wordt verdeeld tussen de 2 projectlijnen:

 • maximaal 3 miljoen euro voor kleinschalige projecten;
 • maximaal 8 miljoen euro voor grootschalige projecten.

   

De subsidie die per project wordt toegekend bedraagt:

 • minimaal 150.000 euro en maximaal 499.999 euro voor kleinschalige projecten;
 • minimaal 500.000 euro en maximaal 1.500.000 euro voor grootschalige projecten

Subsidievoorwaarden

Het project moet ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor subsidiëring:

 • De projectactiviteiten vinden plaats tussen 1 januari 2023 en 31 december 2024.
 • Het project wordt aangevraagd door een samenwerkingsverband van minstens 2 (voor de kleinschalige projecten) of minstens 4 (voor de grootschalige projecten) relevante partners uit de brede mediasector.
 • Het project past thematisch binnen de bovenvermelde doelstellingen.
 • Het project mag niet passen binnen de projectlijnen A-D die in het relanceplan van 2 april 2021 opgenomen zijn, tenzij in het projectdossier een duidelijke complementaire meerwaarde kan worden aangetoond;
 • Het project is in hoofdzaak gericht op de Vlaamse Gemeenschap.

Hoe en wanneer aanvragen

De uiterste indiendatum voor deze oproep was 29 augustus 2022 om 23u59. Je kunt geen aanvraag meer indienen.

Alle documenten op een rij

Beoordeling van je aanvraag

Is je aanvraag ontvankelijk? 

Voor je aanvraag inhoudelijk beoordeeld wordt, toetsen we ze aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden die in het reglement bepaald zijn. Daarna ontvang je een e-mail vanuit KIOSK waarin staat of je dossier al dan niet ontvankelijk is. 

Beoordeling en advies 

Als je subsidieaanvraag ontvankelijk is, wordt ze voorgelegd aan een jury van experten. De jury toetst of je dossier voldoet aan de subsidievoorwaarden en beoordeelt het op basis van de beoordelingscriteria die in het reglement bepaald zijn. Op basis van die beoordeling wordt een advies opgemaakt over de toekenning en de grootte van de subsidies. 

Op 14 december 2022 besliste de minister van Media over de toekenning van de subsidies. Lees meer over de gesubsidieerde projecten.  

Uitbetaling

Bij een positieve beslissing van de minister wordt het subsidiebedrag als volgt betaald: 

 • Een eerste schijf van 50% van het toegekende subsidiebedrag wordt aan de hoofdaanvrager onmiddellijk na de beslissing van de minister betaald; 
 • Een tweede schijf van 30% wordt aan de hoofdaanvrager betaald nadat het samenwerkingsverband ons tegen halfweg het project of uiterlijk tegen 31 december 2023 een tussentijds activiteitenverslag heeft bezorgd; 
 • Een saldo van 20% wordt aan de hoofdaanvrager betaald nadat we de verantwoordingsdocumenten hebben ontvangen en goedgekeurd (zie ‘Na toekenning’). 

Na toekenning

Na de steuntoekenning moet je het logo van de Vlaamse Gemeenschap gebruiken in de communicatie- en promotiecampagne rond het project en in alle officiële en promotionele documenten met betrekking tot het project. 

Maximaal 3 maanden na de goedgekeurde einddatum van het project moet je een verantwoording indienen via de webapplicatie KIOSK. Die bestaat uit een inhoudelijk verslag, een financieel verslag en een verslag van een bedrijfsrevisor of externe accountant. 

Aan de hand van de verantwoording kijken we na of de voorwaarden waaronder de subsidie toegekend werd, nageleefd werden en of de subsidie werd aangewend voor de doeleinden waarvoor ze werd verleend. 

MEER INFO OF HULP NODIG?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier