Overslaan en naar de inhoud gaan

Werkingssubsidies

Wat

De werkingssubsidie wordt aan een kunstenorganisatie toegekend om een structurele activiteit te ondersteunen die een continu en permanent karakter vertoont. Het omvat de subsidiëring van een kern van personeelsleden en een basistoelage voor de structurele werking met werkelijk gepresteerde activiteiten. 

De kunstenorganisatie kan een werkingssubsidie aanvragen voor een periode van 5 jaar of 2 opeenvolgende periodes van 5 jaar. 

Voor wie

Kunstenorganisaties kunnen in aanmerking komen voor een meerjarige werkingssubsidie binnen het Kunstendecreet als zij zich richten tot de Vlaamse Gemeenschap.  

Werkingssubsidies ondersteunen organisaties die professioneel actief zijn in een van de volgende disciplines of - een of meerdere - combinaties daarvan: 

  • Beeldende kunsten, audiovisuele kunsten en fotografie
  • Podiumkunsten
  • Muziek
  • Architectuur en vormgeving
  • Transdisciplinaire en cross-sectorale kunsten

De werking van deze organisaties wordt gekenmerkt door een of meerdere van de volgende functies:

  1. Ontwikkeling
  2. Productie
  3. Presentatie
  4. Participatie
  5. Reflectie 

Procedure

Het nieuwe Kunstendecreet, het uitvoeringsbesluit bij het decreet en de memorie van toelichting zetten de lijnen uit van de procedure bij het toekennen van de werkingssubsidies. 

De eerstkomende nieuwe indiendatum voor het aanvragen van werkingssubsidies indienronde 2028-2032 is 1 december 2026.   

Toegekende werkingssubsidies 2023 - 2027

225 kunstenorganisaties ontvangen een werkingssubsidie voor de periode 2023-2027. 16 organisaties worden gesubsidieerd voor 2 beleidsperiodes. De Vlaamse Regering heeft met elk van hen een beheersovereenkomst afgesloten.

De Vlaamse Regering besliste eveneens over het subsidiebedrag van de 4 in het decreet opgenomen organisaties met specifieke kerntaken: Kunstenpunt, VI.BE, Kunst in huis en het Vlaams Architectuurinstituut.

Ook over het subsidiebedrag van de 7 erkende kunstinstellingen werd een beslissing genomen. 

Procesevaluatie ronde werkingssubsidies 2023 - 2027/2032

Na afloop van de ronde werkingssubsidies nam het team Kunsten en Cultureel erfgoed van het Departement Cultuur, Jeugd en Media het initiatief tot een procesevaluatie. Het team wil daarmee tegemoetkomen aan de verplichtingen van de Vlaamse Codex voor Overheidsfinanciën en meteen een eerste testcase binnen het nieuwe kader opzetten. Specifiek voerde het departement een toetsing uit op de toepassing van de toekenningsprocedure van werkingssubsidies binnen het Kunstendecreet. Lees het volledige evaluatierapport. 

Na toekenning

Als je een werkingssubsidie ontvangt, moet je het logo van de Vlaamse Gemeenschap vermelden in al je communicatie. 

Verantwoording

Uiterlijk op 31 mei 2024 dien je de verantwoording voor het werkjaar 2023 in via KIOSK. In hoofdstuk 8 'Verantwoording' van dhandleiding vind je richtlijnen bij de opmaak van de verantwoording.

De verantwoording bestaat uit:

MEER INFO OF HULP NODIG?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier