Overslaan en naar de inhoud gaan

Residentiebeurzen

Vervanging residentietoelagen

Dit subsidie-instrument vervangt vanaf 1 januari 2022 de residentietoelagen. Vanaf 1 januari 2022 kun je een aanvraag voor een residentiebeurs indienen.

Wat

Een verblijf in een residentie biedt je als kunstenaar tijd en ruimte om buiten je vertrouwde geografische context te werken aan de ontwikkeling van je oeuvre. Een residentiebeurs komt tussen in de kosten verbonden aan zo’n residentie.

Een residentiebeurs kun je aanvragen voor:

  • een residentieplek in het buitenland waarmee het Departement Cultuur, Jeugd en Media een overeenkomst heeft;
  • een residentieplek in binnen- of buitenland waarmee het Departement Cultuur, Jeugd en Media geen overeenkomst heeft.

Residentieplekken met overeenkomst

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media heeft met een aantal residentieplekken een overeenkomst afgesloten. Kunstenaars kunnen er min of meer begeleid in residentie gaan.

Voor volgende residenties wordt een werkruimte en verblijf beschikbaar gesteld en is er geen of een eerder beperkte begeleiding:

Ujazdowski Castle

Voor deze residenties is de begeleiding uitgebreider en wordt ze voorzien door de residentieorganisatie ter plaatse:

Foto: Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art

Residentieplekken zonder overeenkomst

Kunstenaars kunnen ook een aanvraag doen voor een residentie in een residentieplek waarmee de overheid geen overeenkomst heeft. Hiervoor gelden wel enkele voorwaarden:

  • De residentieplek waar je te gast bent, moet beschikken over rechtspersoonlijkheid en moet residentieplekken aanbieden.
  • Als je gekozen residentieplek in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad is gevestigd, moet het aanbieden van residenties een structureel uitgebouwd onderdeel van haar werking zijn.
  • Bij je aanvraag moet je aantonen dat je door de residentieplek geselecteerd bent voor de residentie. 

Residentieplekken digitale cultuur

De Vlaamse overheid heeft ook een overeenkomst met drie residentieplekken die werken op de snijlijn tussen kunst, cultuur, wetenschap en technologie.

Ontdek meer over de residenties digitale cultuur

Voor wie

Kunstenaars van alle disciplines komen in aanmerking voor een residentiebeurs. De verschillende residentieorganisaties staan, in principe, open voor alle disciplines. De verschillende residenties hebben echter alle een eigen profiel en expertisegebied. Als kunstenaar moet je zelf afwegen of en welke residentie past in je profiel.

Welke kosten dekt een residentiebeurs

Kunstenaars die geselecteerd worden voor een residentie waarmee de Vlaamse overheid een overeenkomst heeft, ontvangen een vooraf bepaalde tussenkomst voor hun leef- en reiskosten. Afhankelijk van de residentie wordt dit door Vlaanderen of de organisatie zelf gedragen. Een aantal residenties voorzien ook supplementair een budget voor de realisatie van een project/publicatie.

Het subsidiebedrag voor een residentiebeurs voor een residentie waarmee de Vlaamse overheid geen overeenkomst heeft, wordt bepaald op basis van de bijgevoegde begroting. Het maximumbedrag van zo’n residentiebeurs bedraagt 10.000 euro.

Hoe aanvragen

Start met het lezen van de handleiding. Ze maakt je onmiddellijk wegwijs in de facetten van het aanvraagdossier en bevat alle info over de verplichte onderdelen.

Bekijk zeker ook het document met veelgestelde vragen. Dit document wordt voortdurend aangevuld op basis van jullie vragen en onze antwoorden.

Je dient je aanvraag in via de webapplicatie KIOSK. Raadpleeg ook de handleidingen en veelgestelde vragen over KIOSK.

Wil je meer weten over de situering van je aanvraag binnen het Kunstendecreet? Contacteer Kunstenpunt.

Indiendata

De deadline voor het indienen van je beursaanvraag is afhankelijk van de residentie die je kiest.

Een residentiebeurs voor een residentieplek waarmee de Vlaamse overheid geen overeenkomst heeft, wordt ingediend uiterlijk twee maanden voor de start van de residentie.

Een residentiebeurs voor een residentieplek waarmee de Vlaamse overheid een overeenkomst heeft, wordt ingediend uiterlijk zes maanden voor de start van de residentie.

Dit zijn de indiendata voor residenties waarmee de Vlaamse overheid een overeenkomst heeft:

Cité Internationale des Arts 1 juli van het jaar voorafgaand aan de residentie
Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art 1 september van het jaar voorafgaand aan de residentie
AIR Berlin Alexanderplatz 1 november van het jaar voorafgaand aan de residentie
TOKAS (Tokyo Arts and Space) 7 november van het jaar voorafgaand aan de residentie
Isola Comacina 14 november van het jaar voorafgaand aan de residentie
Residency Unlimited 1 februari van het jaar waarin de residentie doorgaat
Academia Belgica 1 maart van het jaar waarin de residentie doorgaat
Le 18 1 april van het jaar waarin de residentie doorgaat
Jan van Eyck Academie 1 mei van het jaar waarin de residentie doorgaat

Beoordeling van je aanvraag

Een aanvraag voor een residentiebeurs wordt in principe beoordeeld door de betrokken residentieorganisatie, in overleg met het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

De residenties Cité Internationale des Arts, Isola Comacina en Academia Belgica vallen onder beheer van het departement. Het departement beoordeelt deze aanvragen, al dan niet in overleg met de betrokken residentieorganisatie.

Het departement beslist uiterlijk twee maanden na de uiterste indiendatum over de toekenning en de grootte van de residentiebeurzen.

Toekenning en betaling

Als de residentiebeurs wordt toegekend, moet je het logo van de Vlaamse Gemeenschap vermelden in al je communicatie. Een residentiebeurs wordt volledig uitbetaald na ondertekening van het subsidiebesluit.

Verantwoording

Binnen de twee maanden na de beëindiging van je residentiebeurs dien je een verantwoordingsverslag in via KIOSK. Dat bestaat uit een inhoudelijk verslag van je residentiebeurs waarin je toelicht hoe deze heeft bijgedragen tot jouw professionele artistieke ontwikkeling. In de handleiding lees je hoe je verantwoording moet opmaken. 

Meer info of hulp nodig?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier