Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuw concept: actiegericht plan

Beperkt aantal prioritaire, transversale doelstellingen

In 2018 besliste de Vlaamse Regering om van het Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) een actiegericht plan te maken. We willen een beperkt aantal complexe, beleidsdomeinoverschrijdende thema’s per regeerperiode actiegericht en projectmatig uitwerken, en daar jaarlijks een budget voor reserveren.

We selecteren de thema's op basis van een omgevingsanalyse van de administratie en een staat van de jeugd, die door het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) wordt opgemaakt. De omgevingsanalyse verwijst ook naar de Europese en internationale kaders voor jeugd- en kinderrechtenbeleid en de Visienota 2050.

Dit nieuwe concept slaagt als een aantal randvoorwaarden worden vervuld:

  • ambtelijk en politiek engagement om tot resultaten te komen;
  • budget voor de uitvoering van het plan;
  • aansturing van de acties op voldoende hoog niveau;
  • vooropstelling van duidelijke resultaten binnen een afgesproken timing;
  • coördinatie door de minister van Jeugd, die ook bevoegd is voor de coördinatie van het kinderrechtenbeleid.

Het blijft de bedoeling dat het plan een jaar na de aanstelling van de Vlaamse Regering wordt overhandigd aan het Vlaams Parlement. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media coördineert de opmaak en is verantwoordelijk voor de coördinatie van en het toezicht op de uitvoering van de gekozen projecten.

Het nieuwe concept werd in een besluit van de Vlaamse Regering gegoten. Bekijk ook de toelichting bij het besluit.

Participatief proces

Het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan komt tot stand dankzij een participatief proces. We werken systematisch aan dit draagvlak door middel van bevragingen en terugkoppelingen. Dat doen we tijdens de opmaak van een grondige omgevingsanalyse, bij de selectie van de prioritaire thema's, in de stuurgroepen en projectteams en bij de uitwerking van de projectplannen.

Via de reflectiegroep jeugd- en kinderrechtenbeleid worden alle beleidsdomeinen en vertegenwoordigers van de jeugd- en kinderrechtenbovenbouw van bij het begin bij het traject betrokken. Ook andere stakeholders – zoals experten uit het veld, de Commissie Jeugdwerk en vrijwilligers van de Vlaamse Jeugdraad – worden bij dit traject betrokken.

Per gekozen prioritaire doelstelling maken we een projectplan op. Elk projectplan wordt opgemaakt en uitgevoerd door een stuurgroep en projectteam. Daarin zijn de betrokken ministers en administraties vertegenwoordigd, maar in het projectteam worden ook experten en andere relevante actoren betrokken. Het nieuwe JKP gaat na goedkeuring in het najaar van 2020 van start.

Contact

Voor meer informatie over JKP 2020-2024 kan je terecht bij de afdeling Kennis en Beleid: