Overslaan en naar de inhoud gaan

Het toegankelijkheidsbeleid rond jeugdinitiatieven

Maart 2023

 

Definitie

Dit dashboard toont het aantal jeugdwerkingen en -initiatieven per 10.000 jongeren en kinderen in de gemeente in verhouding tot een vergelijkingsgroep. De data bieden inzicht in hoe de dienstverlening van de jeugd- of vrijetijdsdiensten met focus op inclusie evolueert. 

Steden en gemeenten kunnen in verschillende verschijningsvormen of werksoorten een pakket aan gestructureerde vrijetijdsactiviteiten aanbieden die  op kinderen en jongeren van een specifieke doelgroep gericht zijn.  

Dankzij diverse jeugdinitiatieven krijgen jongeren ruimte om relaties en sociale netwerken uit te bouwen: ze kunnen er experimenteren met verschillende omgangsstijlen, ze doen er succeservaringen op, leren sociale vaardigheden aan, krijgen kansen tot zelfexpressie en kunnen zich oriënteren op de samenleving om hen heen. 

Dat uit zich in niet-commerciële doeleinden: doelen die de algemene, integrale ontwikkeling van kinderen en jongeren bevorderen. De initiatieven vinden plaats onder educatieve begeleiding en op vrijwillige basis. 

Bekijk hier de activiteiten waarop het stads- of gemeentebestuur en particulieren volgens de bevraging van de lokale vrijetijdsmonitor een toegankelijkheidsbeleid kunnen toepassen. 

 

Bron

2017, 2021: registratietool lokale vrijetijdsmonitor

 

Leveringsperiode

Maart tot september 2022 over werkjaar 2021 

 

Vergelijkbaar in tijd

In de lokale vrijetijdsmonitor kunnen de data met betrekking tot het toegankelijkheidsbeleid van jeugdinitiatieven niet worden vergeleken voor de referentiejaren 2017 en 2021. Over beide referentiejaren wordt dan apart gerapporteerd met de toenmalige definities.

 

Originele vraagstelling

Heeft de gemeente onderstaande werkingen voor kinderen en jongeren? Maak een opdeling tussen het aantal initiatieven dat het gemeentebestuur organiseert en het aantal initiatieven dat particulieren organiseren.  

Klik op ’Kies’ waarden om de doelgroep te kunnen selecteren als een werking een specifiek beleid voor een doelgroep ontwikkelt. Meerdere antwoorden zijn mogelijk.  

 

Opmerkingen

In de registratietool van de lokale vrijetijdsmonitor werden de volgende doelgroepen expliciet opgelijst: 

  • jonge mantelzorgers 

  • kinderen en jongeren in bijzondere jeugdzorg 

  • kinderen en jongeren met een handicap 

  • kinderen en jongeren met een vluchtverhaal 

  • kortgeschoolde jongeren 

  • LGBTQIA+ 

  • maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren 

Uit analyse blijkt dat een ontsluiting van deze gegevens tot op dit niveau geen rapporteringsmeerwaarde biedt. Het overeenkomstige dashboard vertrekt nu eerder van de vragen ‘Heeft het gemeentelijke jeugdinitiatief een inclusief beleid?’ en ‘Heeft het particuliere jeugdinitiatief een inclusief beleid?’ Dat kon in de registratietool worden aangeduid met de antwoordmogelijkheid ‘Geen specifieke doelgroep want inclusieve werking’. 

Het overzicht van initiatieven voor kinderen en jongeren is niet exhaustief. De lokale vrijetijdsmonitor somt alleen de meest voorkomende werkingen op om zo een vergelijking op basis van data mogelijk te maken.  

Het is goed mogelijk dat een werking een combinatie aan  werkvormen heeft. De steden en gemeenten hebben in dat geval in de bevraging van de lokale vrijetijdsmonitor het initiatief aangeduid dat bij een hybride werking primeert. 

87% van alle steden en gemeenten in Vlaanderen registreerde data over het werkjaar 2021 in de registratietool van de lokale vrijetijdsmonitor. Dat zijn 262 vrijetijdsdiensten – op een totaal van 300 lokale besturen – die gegevens hebben ingevoerd. 55% van die vrijetijdsdiensten vulde in 2021 specifiek de vragen over aanbod en participatie Jeugd in. In 2018 was dat 50% van 232 vrijetijdsdiensten.  

Ontdek hier welke steden en gemeenten aan de eigen bevraging van de lokale vrijetijdsmonitor hebben deelgenomen, evenals het percentage geregistreerde velden van de deelnemende gemeenten.