Overslaan en naar de inhoud gaan

Totaal bereik van jeugdinitiatieven in Vlaanderen

April 2023

 

Definitie

Het dashboard toont een vergelijking per 10.000 kinderen en jongeren per type van jeugdinitiatief.

Het aantal deelnemers dat in de gemeente aan jeugdinitiatieven participeert die niet meteen aansluiten bij een speelpleinwerking, jeugdhuis, of jeugdbeweging.  

Er bestaan namelijkverschillende verschijningsvormen of werksoorten diegestructureerde activiteitenaanbieden met een specifiek vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren van drie tot en met dertig jaar. Dit gaat door opbasis van niet-commerciële doeleinden: doelen die dealgemene, integrale ontwikkeling van kinderen en jongerenbevorderen. De initiatieven vinden plaatsonder educatieve begeleiding en op vrijwillige basis. 

Door diverse jeugdinitiatieven krijgen kinderen en jongeren ruimte om relaties en sociale netwerken uit te bouwen: ze kunnen er experimenteren met verschillende omgangsstijlen, doen er succeservaringen op, leren sociale vaardigheden, krijgen kansen tot zelfexpressie en kunnen zich oriënteren op de hen omringende samenleving. 

Een jeugdvereniging is een vereniging van personen die groepsgerichte sociaal-culturele initiatieven voor kinderen en jongeren organiseren. Ook zijvervullen functies zoals ontmoeting, spel en creatieve activiteiten onder educatieve begeleiding en gaan in de vrije tijd door. 

Volgende particuliere jeugdverenigingen worden met een erkenningsprocedure door de gemeente erkend: 

 • Amateuristische kunstbeoefening 

  Dit gaat omverenigingen die hun werking vooral toespitsen op het in groepsverband en onder educatieve begeleiding beoefenen van een of meerdere kunstvormen zoals zang, muziek, toneel, woordkunst, choreografie of nieuwe media. Deelnemende kinderen en jongeren profileren zich hierbij voor een ruim publiek door op geregelde tijdstippen optredens te organiseren. Verenigingen voor amateuristische kunstbeoefening sluiten nauw aan bij de artistieke belevingswereld en de aanleg van kinderen en jongeren. De creativiteit en de zelfwerkzaamheid van de deelnemers staan daarbij centraal.  
 • Initiatieven voor maatschappelijk kwetsbare jeugd 

  Dit gaat om intiatieven ter bevordering van participatie bij kinderen en jongeren met een maatschappelijke kwetsbaarheid. Deze term wordt gebruikt om een toestand aan te duiden van een bevolkingsgroep die kwetsbaar is ten aanzien van maatschappelijke instellingenop basis van een aantal jeugdspecifieke kansarmoede-indicatoren. Dat kan een handicap zijn, een migratieachtergrond, kortgeschoold, werkloos, of in dit geval ookkinderen en jongeren in armoede of in bijzondere jeugdhulp. 
 • Jeugdwerkverenigingen voor kinderen met een beperking 

  Dit gaat om een doelgroepspecifieke jeugdwerkingvoor kinderen en jongeren met een beperking.Kinderen met een beperking maken deel uit van de groep maatschappelijke kwetsbare jeugd.Een beperking is een participatieprobleem, ontstaan in de interactie of in het samenspel tussen enerzijds de functiestoornissen en persoonlijke kenmerken van een individu en anderzijds externe factoren, activiteiten en de omgeving.Ouders vragen activiteiten op maat, waarbij de focus ligt op het kind en niet op de beperking.  
 • Jeugdateliers 

  Kinderen en jongeren tussen zesjaar en vijftien jaar kunnen in een jeugdatelier terecht om er in groep te knutselen, timmeren, schilderen, dansen, toneel spelen, boetseren, filmen, tekoken en zoveel meer. Daarbij wordt vooral belang gehecht aan het creatieveontwikkelingsproces. 
 • Jeugdmuziekateliers 

  Jeugdmuziekateliers(JMA's) laten kinderen en jongerenop een pedagogische losse manier individueel of in groep vocaal of instrumentaal. musiceren.De muzikale vorming gebeurt via een ervarings- en handelingsgericht proces waarbij elke poging tot muzikale expressiewordt aangemoedigd. Een JMA is een atelier waarin men kan tentoonstellen. Dit kan in een jaarconcert, een opendeurdag of een ander toonmoment.  

  JMA's zijn wat anders dan de gemeentelijke muziekacademies inhet deeltijds kunstonderwijs (dko).Beide hebben verschillende belangen. Zo hebben JMA's een autonome structuur,eeneigen bestuursvorm, en ligt de nadruk eerder op het ontdekken van muziekvormen.  
 • Jeugdverenigingen met als doel het organiseren van fuiven, concerten of (muziek)festivals 

  Op een fuif, concert of (muziek)festival kunnen jongeren zichop muziek uitleven en elkaar in een gelaten sfeer ontmoeten. Fuifen is bij veel jongeren eenultieme vorm van ontspanning. Jeugdverenigingen die fuiven, concerten of (muziek)festivals organiseren geven jongeren de kans om organisatorische vaardigheden aan te leren, zoals bijvoorbeeld het handhaven van bepaalde reglementeringen en het sluiten van overeenkomsten. Naast deze doeleinden hebben de gelegenheden ook een financiële waarde. Het is vaak eenaangewezen bron van inkomsten voor de vereniging in kwestie. 
 • Levensbeschouwelijke jeugdinitiatieven 

  Dit gaat om initiatievendie kinderen en jongerenspecifiek over existentiële levensbeschouwelijke thema’s in beweging brengen. Thema's waarover kan worden gereflecteerd zijn: het ontstaan van de wereld; beleving van geloof of spiritualiteit; lijden;passie;angst;familie ofidentiteit. Deze groeien doorgaans uit intrinsieke vragen over het bestaan. 
 • Studentenverenigingen 

  Dit gaat om verenigingen die het contact tussen studiegenotenbevorderen via bijvoorbeeld lezingen, workshops, uitstappen of tentoonstellingen. Sommige studentenverenigingen werken daarbij volgens een principe of inhoudelijk thema. Hun voornaamste doel blijft echter het ontplooien van sociale activiteiten. Daardoor kunnen ook zeker sport- of cultuuractiviteiten op de agenda staan 
 • Thematische jeugdverenigingen 

  Dit gaat om verenigingen voor kinderen en jongeren die zich voor ontmoeting en samen zijn specifiek tot bepaalde thema's richten. Voorbeelden zijn socio-culturele verenigingen voor cultuurcreatie en -spreiding; verenigingen voor jeugdexpressie en creatief communiceren; verenigingen voor begeleide uitstappen; cultuureducatieve jeugdverenigingen of sportverenigingen. 
 • Zelforganisaties (allochtone) jongeren 

  Door een bepaald gemis aan vrijetijdsaanbod, of om andere jongeren te ondersteunen in hun ontwikkeling, nemen (jong)volwassenen vrijwillighet initiatief om lokaal vrijetijdsaanbod te genereren. Het verschil metjeugdwelzijnswerkingen is dat veel zelforganisaties grotendeels op vrijwilligers zonder ondersteuning van beroepskrachten draaien. Sommige van deze zelforganisaties spitsen zich toe op kinderen en jongeren met een migratieachtergrond: ze helpen hen bijvoorbeeld om het goed te doen op school; om een positieve identiteit uit te bouwen; om verantwoordelijkheid op te nemen; of om een job te vinden. 

   

  Zelforganisaties ontplooien een mix van activiteiten. Zo organiseren zij educatieve activiteiten, sportactiviteiten, ontmoetingsmomenten, creatieve en culturele activiteiten, uitstappen of reizen. 

   

  Onder educatieve activiteiten verstaat men onder anderenhuiswerkbegeleiding;het zoeken naar een plaats om te studeren;de organisatie van taallessen, religieuze lessen, geschiedenislessen, of debatavonden;steun bij het solliciteren of het verwerven van digitale vaardigheden. 

  Sportactiviteitenvormen een belangrijk deel van veel van deze werkingen. Soms gaat het om erg populaire sporten zoals voetbal of basketbal, soms om specifieke sporten als worstelen of cricket. 

  Instuifmomenten wordenvaak meerdere avonden per week georganiseerd om kinderen en jongeren met het aanbod kennis te laten maken. 

  Creatieve en culturele activiteiten zijn bijvoorbeelddansen, muziek maken, schrijven oftoneel spelen. Uitstappen en reizen zijn


  doorgaansenkel gericht op kinderen en jongeren tot 30 jaar, maar sommige zelforganisaties werken ook intergenerationeel.  
 • Andere jeugdverenigingen

        Dit gaat om verenigingen die zich niet altijd of volledig in voorgaande initiatieven kunnen vinden. 

 

Bron

Registratietool lokale vrijetijdsmonitor 

 

Leveringsperiode

Maart tot september 2022 over werkjaar 2021 

 

Vergelijkbaar in tijd

Referentiejaren 2017 en 2021

 

Originele vraagstelling

Hoeveel kinderen en jongeren nemen aan de werking deel? Dit zijn de werkingen die u in het vorige thema aanduidde zijnde werkingen die in de gemeente plaatsvinden. Maak opnieuw een opdeling tussen het aantal initiatieven die het gemeentebestuur organiseert en het aantal initiatieven die particulieren organiseren. Laat de velden leeg als u geen duidelijk zicht heeft op het ledenbestand van het particuliere niveau. Dit overzicht van initiatieven voor kinderen en jongeren is niet exhaustief. De lokale vrijetijdsmonitor somt enkel de meest voorkomende werkingen en doelgroepen op om zo een vergelijking op basis van data mogelijk te kunnen maken. Het is goed mogelijk dat een werking gecombineerde vormen aanneemt. Tel daarvoor het bereik van het initiatief dat bij een hybride werking primeert.

Voer getal in totaal bereik

Vermeld hier het bereik van de werking of organisatie. Dat is het aantal kinderen en of jongeren die zich voor dit initiatief hebben ingeschreven of een lidkaart hebben.

Voer getal in aantal vrijwilligers

Vermeld hier het aantal vrijwilligers die zich voor dit initiatief inzetten. Vermeld het totale aantal vrijwilligers over de verschillende statuten en werkvormen heen. Hoewel vrijwilligers volgens de vrijwilligerswet onbezoldigd werken, bestaan er binnen het jeugdwerk diverse contracten en vergoedingen waarmee jongeren voor hun inzet worden beloond. Deze vrijwilligers tel je ook mee. In rubriek 7 Medewerkers kunt u de gegevens verder uitsplitsen.

 

Opmerkingen

Omwille van corona is het jaar 2021 geen weerspiegeling van een normaal werkjaar.