Overslaan en naar de inhoud gaan

Gemeentelijk budget voor vrije tijd

September 2023

 

Definitie

De financiële gegevens over vrije tijd zijn in een geaggregeerde vorm uitgesplitst in de deelbeleidsveldcodes die de gemeenten zelf kunnen selecteren in de beleids- en beheerscyclus van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid (BBC). Met de deelbeleidscodes van de BBC kan de sector preciezer inschatten waar de inkomsten en uitgaven in het domein naar toe gaan. Deze financiële data zijn in zo juist mogelijke deelbeleidscodes van belang voor de steden en gemeenten. Zij zijn zinvol om te kunnen inschatten wat de impact is het van het Gemeentefonds op de sectoren, mits er een duidelijke onderverdeling in de beleidsdomeinen is.   
  

Voor kunst en cultuur gaat het om cijfers over het gemeentelijk werkingsbudget van culturele instellingen, evenementen, het beleid inzake erfgoed en het overig kunst- en cultuurbeleid. Dit is telkens een optelsom van exploitatie, investeringsverrichtingen en financieringsverrichtingen.  

De categorie van evenementen kent vier deelcodes. Enerzijds is er een aparte code voor de organisatie en de ondersteuning van feesten en plechtigheden (0710). Anderzijds is er nog een aparte code voor openluchtrecreatie (0711), één voor Festivals (0712) en één voor Overige evenementen (0719).  

De categorie van het beleid inzake erfgoed kent drie deelcodes. Er is een aparte code voor monumentenzorg (0720) en één voor archeologie (0721). Beide codes gaan over de werking of de ondersteuning van culturele of archeologische activiteiten met betrekking tot monumenten, andere historische gebouwen en plaatsen. Ook voor het bestuur en de werking van de diensten die instaan voor monumentenzorg is hier budget verrekent, net als de diensten aan gebouwen met een zekere cultuurhistorische waarde waarin geen opdrachten van het gemeentebestuur worden uitgevoerd. Dat kunnen kosten zijn aan een belfort bijvoorbeeld. Kosten aan een gemeentehuis horen hier dus niet bij. De derde code is er voor al het overige beleid inzake erfgoed (0729).    

Tot slot worden voor cultuur nog budgetten doorgestuurd voor het overige kunst- en cultuurbeleid. Dat zijn aangelegenheden over het kunst- en cultuurbeleid die niet aan de vorige beleidsvelden kunnen worden toegewezen. Botanische tuinen bijvoorbeeld.   

Voor jeugd gaat het om de verdeling van het gemeentelijk werkingsbudget ter ondersteuning van de particuliere jeugdsector en -verenigingen (0750), de middelen voor het gemeentelijk jeugdaanbod en de dienstverlening (0751), en voor jeugdinfrastructuur en faciliteiten (0752). Alle overige activiteiten inzake jeugd worden gebundeld (0759).   

In de eerste twee categorieën gaat het om de besteden op enerzijds particulier en anderzijds gemeentelijk niveau betreffende de middelen voor het bestuur en de werking van diensten die instaan voor jeugdwerk. Ook subsidies horen daartoe, net als de toegestane leningen bij de ondersteuning van jeugdverenigingen en het budget dat naar specifieke jeugdwerking gaat.    

In de derde categorie worden de budgetten verdeeld over de voorziening van de jeugdfaciliteiten en de middelen die naar de werking ervan gaan, naar het onderhoud of naar herstellingen.    

Middelen voor projecten die deel uitmaken van een overkoepelende werking worden niet meegeteld in de rekeningenstelsels voor jeugd, zoals bijvoorbeeld projecten tegen kansarmoede.   

Voor sport gaat het om de verdeling van het gemeentelijk werkingsbudget voor ondersteuning van de sportsector en -verenigingen (0740), sportpromotie en –evenementen (0741), sportinfrastructuur (0742) en het overig sportbeleid (0749). 

0740 ‘Sportsector- en verenigingsondersteuning’ betref alle vormen van ondersteuning, subsidiëring en samenwerking met sportclubs en andere sportorganisaties of organisaties die met sport bezig zijn. Sportfaciliteiten van onderwijsinstellingen zitten er niet in. 

0741 ‘Sportpromotie- en evenementen’ betreft sportpromotionele initiatieven: organisatie, aanbod, communicatie, ondersteuning, enzovoorts.

De categorie ‘Sportinfrastructuur (0742)’ betreft het beheer, de werking, het bestuur en de ondersteuning van alle soorten sportinfrastructuur (zwembad, sporthal, openlucht, enz.), zowel in eigen beheer als via samenwerkingsverbanden en bevat o.a. zwembaden, sporthallen, tennisterreinen, atletiekterreinen, en accommodatie voor toeschouwers. De categorie van het overig sportbeleid (0749) betreft aangelegenheden inzake sportbeleid die niet kunnen worden toegewezen aan de beleidsvelden 0740 tot en met 0742.  

 

Bron

Beleids- en Beheerscyclus (BBC) van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) van de Vlaamse overheid

 

Leveringsperiode

2022 over het werkjaar 2021

 

Originele vraagstelling

Voor de inkomsten in kwestie van de lokale besturen werden uit de BBC-DR-databank de volgende selecties gemaakt:

Type bestuur: District + Gemeente & OCMW'  

Type rapport: 'Jaarrekening'  

Status: ‘Origineel’  

Rapportjaar: '2020'  

Rechtspersoon: District + Gemeente'  

Type boekhouding: 'Budgettaire boekhouding'  

Rekeningrubrieken Niveau 1: 'E.Exploitatie' + 'I. Investeringsverrichtingen'  

Rekeningrubrieken Niveau 2: 'E.II Exploitatie ontvangsten' + 'I.2 Investeringsontvangsten'  

Beleidsdomein BV Niveau A: '07 Cultuur & vrije tijd'  

Beleidsdomein BV Niveau B: '070 Culturele instellingen'  

Beleidsdomein BV met omschrijving per deelbeleidscode. 

 

Opmerkingen

De gemeenten en hun publiekrechtelijk verzelfstandigde entiteiten nemen de Beheers- en beleidscyclus (BBC) sinds 2014 verplicht als een instrument voor hun planning (meerjarenplan), opvolging (boekhouding) en verantwoording (jaarrekening). De steden en gemeenten zijn niet verplicht om te rapporteren in de uitsplitsing van de deelbeleidscodes die de BBC hanteert. De lokale besturen hebben individuele boekingen met een eigen opsplitsing. Die unieke gegevens worden in de BBC geaggregeerd.  

Alle lokale besturen rapporteren digitaal over hun meerjarenplannen en hun jaarrekeningen aan de Vlaamse overheid. Echter, de lokale besturen hebben enige vrijheid hoe ze de boekhoudkundige codes interpreteren en ze zijn niet verplicht om tot het diepste niveau te rapporteren. Wat de lokale besturen registreren inzake financiële cijfers over vrije tijd is variabel. Sommige lokale besturen brengen bijvoorbeeld hun kosten voor het personeel dat werkzaam is in de vrijetijdsdiensten in rekening, anderen niet. Bij de interpretatie van de gegevens die de BBC presenteert moet dan ook rekening worden gehouden met deze belangrijke achtergrondinformatie. Daarom zullen deze gegevens enkel voor de gemeente zelf getoond worden, en zullen deze niet kunnen vergeleken worden met een vergelijkingsgroep of een andere gemeente.   

In 2019 evalueerde het Agentschap Binnenlands Bestuur het toenmalige BBC-stelsel. Die evaluatie zorgde voor een verdere uitsplitsing van de rekeningenstelsels van de jeugd- en sportsector. De nieuwe deelrapportage is voor het boekjaar 2017 dus niet zichtbaar op het rapporteringsplatform van de lokale vrijetijdsmonitor. Dat is het pas vanaf het boekjaar 2021.   

Deze indicator kadert in het thema Financiën. Dit thema schept een algemeen overzicht van de lokale begroting ten opzichte van de vrijetijdsbeleidsdomeinen en hun deelsectoren. Er wordt niet op een afzonderlijk lokaal niveau gerapporteerd. Daardoor is geen vergelijking mogelijk.