Overslaan en naar de inhoud gaan

Aantal tijdelijke tewerkstellingen in het jeugdwerk van de gemeente 

Mei 2023

 

Definitie

Dit dashboard toont het aantal personen die tijdelijk voor het gemeentebestuur werken in de jeugdsector per type werking en per type statuut of contract. 

De jeugd- of vrijetijdsdienst van de gemeente stelt medewerkers aan om haar jeugd- of vrijetijdsbeleid te helpen realiseren. Het engagement van de medewerkers komt in deze vraag voort van het gemeentebestuur zelf.  

De gemeente kan werken met verschillende statuten waarmee het haar medewerkers beloont. Daardoor vallen deze statuten in de regel onder een zekere tewerkstellingsnorm. De medewerker in kwestie krijgt hoogstens een onkostenvergoeding of een vrijwilligersvergoeding. Dat is geen inkomen. Een onkostenvergoeding is een tegemoetkoming waarbij de medewerker bewijsstukken moet voorleggen voor de werkelijke kosten die zijn gemaakt. Een vrijwilligersvergoeding is daarentegen een forfaitaire vergoeding per dag of per jaar die de medewerker krijgt zonder dat hij bewijsstukken moet voorleggen. De gemeente kan een medewerker ook niet of niet-financieel tegemoetkomen.  

 

Type werkingen: 

Voor speelpleinwerkingen  

Tijdens de schoolvakanties organiseren speelpleinwerkingen speelactiviteiten op een vaste plek. Deze werkingen worden gekenmerkt door een grote openheid voor kinderen tot en met vijftien jaar waarbij ze de algemene en integrale ontwikkeling van de deelnemers willen bevorderen. Gemeenten kunnen de organisatie van een speelpleinwerking telkens op een andere manier invullen maar het hoofddoel blijft spelen binnen een gestructureerd aanbod.  

Voor buitenschoolse opvang  

Dit is een formele opvang voor en na de schooltijd, op woensdagnamiddag, op schoolvrije schooldagen, of tijdens één of meerdere vakantieperiodes. Buitenschoolse opvang kan verruimde opvang aanbieden: vóór 7 uur, na 18 uur, tijdens het weekend, occasioneel of dringend, opvang voor zieke kinderen thuis, en inclusieve opvang voor kinderen met een handicap of specifieke zorgbehoefte. U telt in deze tevens de tijdelijke tewerkstellingsstatuten mee in de kleuteropvang met kwaliteitslabel.  

Voor vakantiewerkingen  

Dit is een verzamelbegrip voor gemeentelijke activiteiten in de schoolvakanties, die breder gaan dan speelpleinwerking. Toch is een vakantiewerking net zo divers. Het hoofddoel van vakantiewerkingen is dat kinderen zich op georganiseerde vakantiemomenten kunnen amuseren in het kader van jeugdwerk, niet in het kader van buitenschoolse opvang. Tot vakantiewerking behoren de vaak thematische vakantiekampen met overnachting op een leuke locatie.  

Voor jeugdprojecten  

Jeugdprojecten zijn tijdelijke, periodieke initiatieven voor kinderen en jongeren. Dat zijn initiatieven die plaatsvinden in een bepaalde terugkerende periode in het jaar, bijvoorbeeld uitsluitend in de zomermaanden. Ze gaan door op basis van niet-commerciële doeleinden: doelen die de algemene, integrale ontwikkeling van kinderen en jongeren bevorderen. 

Dit overzicht is niet exhaustief. De lokale vrijetijdsmonitor somt enkel de meest voorkomende werkingen met tijdelijke tewerkstellingsstatuten op om zo een vergelijking op basis van data mogelijk te kunnen maken. 

 

Type statuten: 

Het monitorenstatuut houdt in dat iemand tijdelijk werkt in de sociaal-culturele sector met toepassing van het rechtspositiebesluit en de rechtspositieregeling. Medewerkers met een monitorenstatuut zijn occasioneel sociaal-cultureel werkers van alle leeftijden die de gemeente tijdelijk inzet voor een activiteit buiten de gewone werk- of schooluren of buiten de schoolvakanties. Concreet kan het gaan om animatoren, leiders of monitoren. In de regel werken zij maximaal 25 dagen, inclusief halve arbeidsdagen.  

De medewerker doorloopt geen proeftijd, maar werkt wel aan dezelfde loonsvoorwaarden van een werknemer in dezelfde VIA-categorie, al hebben medewerkers met een monitorenstatuut geen recht op gewaarborgd loon bij ziekte of vereisen zij geen RSZbijdrage. Hun tewerkstelling wordt minstens ingeschaald op de loonschaal E1/0 als een bepaald diploma noch anciënniteit vereist is. 

Medewerkers met een studentencontract zijn minstens vijftien jaar oud en ingeschreven in een onderwijsinstelling. In de regel gaat het om een tewerkstelling van maximaal vijftig dagen of 475 effectief gepresteerde uren. De studenten doorlopen een automatische proeftijd van drie dagen en werken aan dezelfde loonsvoorwaarden van werknemers in dezelfde VIA-categorie. Zowel de student als de gemeente leveren een solidariteitsbijdrage in plaats van een RSZ-bijdrage. 

Medewerkers met een tijdelijk contract of interimcontract werken aan dezelfde loonsvoorwaarden van werknemers in dezelfde VIA-categorie, behalve dat de tijdelijke medewerkers slechts voor een bepaalde duur worden ingezet. De begin- en einddatum zijn dus essentiële elementen van een tijdelijk contract. Dat contract loopt automatisch af, zonder opzegmodaliteiten.  

Tijdelijke contracten worden eveneens gesloten bij uitzendarbeid. Dat is doorgaans de tijdelijke vervanging van een vaste werknemer, om tegemoet te komen aan buitengewone vermeerdering van het werk, voor uitzonderlijk werk of voor bepaalde artistieke prestaties. Vervangingsovereenkomsten tellen ook mee. 

 

Bron

2017, 2021: Registratietool lokale vrijetijdsmonitor 

 

Leveringsperiode

Maart tot september 2022 over werkjaar 2021 

 

Vergelijkbaar in tijd

Referentiejaren 2017 en 2021

 

Originele vraagstelling

Hoeveel medewerkers zetten zich tijdelijk in voor onderstaande werkingen van de gemeentelijke jeugddienst?