Overslaan en naar de inhoud gaan

Tewerkstelling in de gemeente (VTE)

September 2023

 

Definitie

Het aantal voltijds equivalenten (VTE) tewerkgesteld in de culturele sector, jeugd- en sportsectoren en de vrijetijdsdiensten bij lokale besturen. Het gaat dan om iedereen die voltijds of deeltijds werkt bij een werkgever die is aangesloten bij de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen (GSD-V), en in zover zij loon of een disponibiliteitsvergoeding ontvangen waarop sociale zekerheidsbijdragen worden ingehouden (statutairen, contractanten, tijdelijken, artikel 60§7 OCMW-wet).  

Studentenarbeid is niet in deze dataset opgenomen. In het geval een tewerkstelling gaat om de langdurige vervanging van een medewerker, dan worden in bepaalde gevallen zowel de oorspronkelijke medewerker als de vervanger geteld vermits het gaat over tewerkstelling en niet over prestaties). 

De Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de socialprofitsectoren (zgn. VIA) zijn periodieke en tripartite akkoorden tussen de sociale partners van de Vlaamse socialprofitsectoren en de Vlaamse Regering. De akkoorden hebben betrekking op het private en het publieke segment van de socialprofitsectoren die behoren tot de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams Gewest en bevatten (inter)sectorale afspraken die betrekking hebben op diverse sociaaleconomische thema’s (koopkracht, kwaliteit, …). De akkoorden hebben een loopduur van vijf jaar. 

In het kader van deze VIA-akkoorden is een informatie- en veiligheidsovereenkomst gesloten waarin een afsprakenkader is vastgelegd voor het verzamelen van de nodige loon- en tewerkstellingsgegevens via de DmfA en de DmfAPPL met de expliciete doelstelling om de nodige beleidsmatige analyses te kunnen uitvoeren in het kader van de voorbereiding en de monitoring van de VIA-akkoorden. 

De tewerkgestelde personen zijn onderverdeeld op basis van de VIA-deelsectorcodes toegepast in de DmfA voor de private en de openbare social profitsectoren die onder bevoegdheid van de Vlaamse Overheid ressorteren. De hoofd- en subcategorieën gebruikt in deze dataset zijn: 

Hoofdcategorie

Sub-categorie

Code

Cultuur

Bibliotheek

501

Cultuur

Cultuur- en gemeenschapcentra

501

Cultuur

Cultuurdienst

501

Erfgoed

Erfgoedwerking

501

Erfgoed

Musea

501

Sport

Sportdienst

506

Jeugd

Jeugddienst

508

Jeugd

Jeugdwerk

508

Vrijetijdsdienst

Vrijetijdsdienst

511

Weergegeven werknemerstypes zijn:

  • Ambtenaar (statutair)
  • Arbeider (contractueel)
  • Bediende (contractueel)

 

Bron

2017: Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen (GSD-V) 

2021: Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)  

 

Leveringsperiode

2022 over het werkjaar 2021 

 

Vergelijkbaar in tijd

In de lokale vrijetijdsmonitor kunnen deze data worden vergeleken voor de referentiejaren 2017 en 2021. 

Opmerking: Deze data werden op een andere manier opgevraagd door GSD-V voor werkjaar 2017 dan hoe ze gecapteerd worden door de RSZ voor werkjaar 2021. In het kader van de VIA-akkoorden is een afsprakenkader vastgelegd voor het verzamelen van loon- en tewerkstellingsgegevens via de DmfA vanaf 1 januari 2019. Hiervoor worden VIA-deelsectorcodes ingevoerd in de DmfA aangifte door de werkgever aan de RSZ.