Overslaan en naar de inhoud gaan

Aantal actieve vrijwilligers in de cultuurhuizen

April 2023

 

Definitie

Een vrijwilliger is een persoon die onbezoldigd (met uitzondering van een eventuele beperkte onkostenvergoeding) een activiteit in min of meer georganiseerd verband verricht, met onverplicht karakter, ten behoeve van anderen of van de samenleving.   

Personen die zetelen in het beheersorgaan, stage- en eindwerkstudenten, uitvoerders van alternatieve strafmaatregelen, personeel ... zijn geen vrijwilligers. Begeleiders van leeskringen, kinder- en jeugdjury worden als vrijwilligers beschouwd.  

Een cultuurhuis is een open huis, gericht op kunst, cultuur of ontmoeting met stevige funderingen in de stad en in de regio. Het richt zicht met een breed en eigen cultuurspreidingsaanbod op de bevolking van een streekgericht werkingsgebied.   

Een cultuurhuis is een amalgaam van cultuur-, gemeenschaps-, ontmoetings- en belevingscentra met bijzondere aandacht voor culturele diversiteit. De term cultuurhuis vervangt de termen cultuur- en gemeenschapscentrum.   

Het is een in infrastructuur verankerde culturele ontmoetingsplek die beheerd wordt door de gemeente of door een autonoom gemeentebedrijf (AGB) of een extern verzelfstandigd agentschap (EVA vzw).   

Een cultuurhuis functioneert ten behoeve van de lokale bevolking met het oog op cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming en cultuurspreiding. 

 

Bron

Registratietool lokale vrijetijdsmonitor 

 

Leveringsperiode

2022 over het werkjaar 2021

 

Vergelijkbaar in tijd

In de lokale vrijetijdsmonitor kan voor deze indicator enkel de data voor de referentiejaar 2021 geraadpleegd worden omwille van het verschil in definiëring van 'cultuurhuis' tussen 2017 en 2021. In 2017 beperkte de scope zich tot door het voormalige lokale cultuurdecreet erkende cultuurcentra, terwijl de definitie van 'cultuurhuis' voor werkjaar 2021 ook culture centra, een gemeenschaps-, belevings-, en/of ontmoetingscentra meeneemt. 
Via de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media kunnen wel de data geraadpleegd worden over de cultuurhuizen van 2006 tot en met 2019 die via het uitgedoofde registratiesysteem CCinC werden opgevraagd.

 

Originele vraagstelling

Hoeveel vrijwilligers waren actief in of voor het cultuurhuis tijdens het afgelopen werkjaar? 

 

Opmerkingen

Door corona en mede door de langere sluiting van cultuurhuizen is de inzet van vrijwilligers in deze periode eerder beperkt en ook moeilijker meetbaar.