Overslaan en naar de inhoud gaan

Totale inkomsten en uitgaven van de cultuurhuizen

September 2023

 

Definitie

De financiële gegevens over vrije tijd zijn in een geaggregeerde vorm uitgesplitst in de deelbeleidsveldcodes die de gemeenten zelf kunnen selecteren in de beleids- en beheerscyclus van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid (BBC). Met de deelbeleidscodes van de BBC kan de sector preciezer inschatten waar de inkomsten en uitgaven in het domein naar toe gaan. Deze financiële data zijn in zo juist mogelijke deelbeleidscodes van belang voor de steden en gemeenten. Zij zijn zinvol om te kunnen inschatten wat de impact is het van het Gemeentefonds op de sectoren, mits er een duidelijke onderverdeling in de beleidsdomeinen is.   

De categorie van culturele instellingen kent een aantal onderverdelingen. Voor elk van de typeringen in kwestie wordt het budget weergegeven dat de gemeente vanuit het Gemeentefonds ter beschikking stelt aan de werking of ter ondersteuning. Daar horen bijv. subsidies bij en toegestane leningen.   

Je leest het budget dat naar musea gaat (deelbeleidscode 0700). Daarnaast zijn er de cultuurcentra (0701). Daarbij gaat het om budgetten die verbonden zijn aan de productie, de organisatie en de ondersteuning van culturele gebeurtenissen zoals kunstvoorstellingen en tentoonstellingen. Cultuurcentra verschillen met musea op financieel vlak door het tijdelijke karakter van hun manifestaties.  

De schouwburg, het concertgebouw en de opera delen de deelbeleidscode 0702. Die gaat over alle uitgaven en ontvangsten voor zowel de gebouwen, de gezelschappen, de uitvoeringen, de publiciteit en het drukwerk dat daaraan verbonden is. Ook als een gebouw een kunsthistorische waarde heeft, maar in hoofdzaak gebruikt wordt voor voorstellingen, dan worden de kosten geboekt onder dit beleidsveld. Deze deelcode bevat geen openluchtconcerten.  

Verder vind je ook het budget van de gemeenschapscentra (0705) in het lijstje terug, alsook dat van de overige culturele instellingen (0709). De ontbrekende codes vind je terug in de BBC-rapportering. Die betreffende codes neemt de lokale vrijetijdsmonitor niet op. 

 

Bron

Beleids- en Beheerscyclus (BBC) van het Agentschap Binnenlands Bestuur

 

Leveringsperiode

2022 over het werkjaar 2021

 

Vergelijkbaar in tijd

2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

 

Originele vraagstelling

Voor de inkomsten in kwestie van de lokale besturen werden uit de BBC-DR-databank de volgende selecties gemaakt:

Type bestuur: District + Gemeente & OCMW'  

Type rapport: 'Jaarrekening'  

Status: ‘Origineel’  

Rapportjaar: '2020'  

Rechtspersoon: District + Gemeente'  

Type boekhouding: 'Budgettaire boekhouding'  

Rekeningrubrieken Niveau 1: 'E.Exploitatie' + 'I. Investeringsverrichtingen'  

Rekeningrubrieken Niveau 2: 'E.II Exploitatie ontvangsten' + 'I.2 Investeringsontvangsten'  

Beleidsdomein BV Niveau A: '07 Cultuur & vrije tijd'  

Beleidsdomein BV Niveau B: '070 Culturele instellingen'  

Beleidsdomein BV met omschrijving per deelbeleidscode. 

 

Opmerkingen

De gemeenten en hun publiekrechtelijk verzelfstandigde entiteiten nemen de Beheers- en beleidscyclus (BBC) sinds 2014 verplicht als een instrument voor hun planning (meerjarenplan), opvolging (boekhouding) en verantwoording (jaarrekening). De steden en gemeenten zijn niet verplicht om te rapporteren in de uitsplitsing van de deelbeleidscodes die de BBC hanteert. De lokale besturen hebben individuele boekingen met een eigen opsplitsing. Die unieke gegevens worden in de BBC geaggregeerd.  

Alle lokale besturen rapporteren digitaal over hun meerjarenplannen en hun jaarrekeningen aan de Vlaamse overheid. Echter, de lokale besturen hebben enige vrijheid hoe ze de boekhoudkundige codes interpreteren en ze zijn niet verplicht om tot het diepste niveau te rapporteren. Wat de lokale besturen registreren inzake financiële cijfers over vrije tijd is variabel. Sommige lokale besturen brengen bijvoorbeeld hun kosten voor het personeel dat werkzaam is in de vrijetijdsdiensten in rekening, anderen niet. Bij de interpretatie van de gegevens die de BBC presenteert moet dan ook rekening worden gehouden met deze belangrijke achtergrondinformatie. Daarom zullen deze gegevens enkel voor de gemeente zelf getoond worden, en zullen deze niet kunnen vergeleken worden met een vergelijkingsgroep of een andere gemeente.   

In 2019 evalueerde het Agentschap Binnenlands Bestuur het toenmalige BBC-stelsel. Die evaluatie zorgde voor een verdere uitsplitsing van de rekeningenstelsels van de jeugd- en sportsector. De nieuwe deelrapportage is voor het boekjaar 2017 dus niet zichtbaar op het rapporteringsplatform van de lokale vrijetijdsmonitor. Dat is het pas vanaf het boekjaar 2021.   

Deze indicator kadert in het thema Financiën. Dit thema schept een algemeen overzicht van de lokale begroting ten opzichte van de vrijetijdsbeleidsdomeinen en hun deelsectoren. Er wordt niet op een afzonderlijk lokaal niveau gerapporteerd. Daardoor is geen vergelijking mogelijk.