Overslaan en naar de inhoud gaan

Totale inkomsten en uitgaven van de openbare bibliotheken 

September 2023

 

Definitie

De financiële gegevens over vrije tijd zijn in een geaggregeerde vorm uitgesplitst in de deelbeleidsveldcodes die de gemeenten zelf kunnen selecteren in de beleids- en beheerscyclus van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid (BBC). Met de deelbeleidscodes van de BBC kan de sector preciezer inschatten waar de inkomsten en uitgaven in het domein naar toe gaan. Deze financiële data zijn in zo juist mogelijke deelbeleidscodes van belang voor de steden en gemeenten. Zij zijn zinvol om te kunnen inschatten wat de impact is het van het Gemeentefonds op de sectoren, mits er een duidelijke onderverdeling in de beleidsdomeinen is.   

Voor de openbare bibliotheken (OB) met deelcode 0703 gaat het naast de subsidies om de uitgaven voor de collecties. Die uitgaven worden onderverdeeld in uitgaven voor infrastructuur en inrichting, uitrusting, werking en personeel. De uitgaven voor infrastructuur en inrichting omvatten de uitgaven voor het hoofdgebouw zelf inclusief de verschillende bedieningspunten (BP) en servicepunten (SP). Worden eveneens meegerekend: verbouwingswerken en grote herstellingen; de huur van gebouwen; het verbruik op water, gas, elektriciteit en verwarming; verzekeringen; of uitgaven in het kader van nieuwe huisvesting of de aflossing van een lening. Onder uitrusting verstaat men de aankoop, huur, leasing en het onderhoud van roerende goederen zoals bibliotheconomisch materiaal, bureaumeubilair of kopieermachines. Ook onroerende goederen zoals alarm- of beveiligingssystemen of een elektronisch oog vallen hieronder.   

De werking behelst verder nog budgetten voor gedrukte en audiovisuele materialen, digitale toepassingen elektronisch abonnement, ICT en andere werkingsuitgaven. Personeel omvat het bibliotheekpersoneel enerzijds en de werklieden en het onderhoudspersoneel anderzijds.

 

Bron

Beleids- en Beheerscyclus (BBC) van het Agentschap Binnenlands Bestuur  

 

Leveringsperiode

2022 over werkjaar 2021 

 

Vergelijkbaar in tijd

Referentiejaren 2017 en 2021.

 

Originele vraagstelling

Voor de inkomsten in kwestie van de lokale besturen werden uit de BBC-DR-databank de volgende selecties gemaakt:

Type bestuur: District + Gemeente & OCMW'  

Type rapport: 'Jaarrekening'  

Status: ‘Origineel’  

Rapportjaar: '2020'  

Rechtspersoon: District + Gemeente'  

Type boekhouding: 'Budgettaire boekhouding'  

Rekeningrubrieken Niveau 1: 'E.Exploitatie' + 'I. Investeringsverrichtingen'  

Rekeningrubrieken Niveau 2: 'E.II Exploitatie ontvangsten' + 'I.2 Investeringsontvangsten'  

Beleidsdomein BV Niveau A: '07 Cultuur & vrije tijd'  

Beleidsdomein BV Niveau B: '070 Culturele instellingen'  

Beleidsdomein BV met omschrijving per deelbeleidscode. 

 

Opmerkingen

De gemeenten en hun publiekrechtelijk verzelfstandigde entiteiten nemen de Beheers- en beleidscyclus (BBC) sinds 2014 verplicht als een instrument voor hun planning (meerjarenplan), opvolging (boekhouding) en verantwoording (jaarrekening). De steden en gemeenten zijn niet verplicht om te rapporteren in de uitsplitsing van de deelbeleidscodes die de BBC hanteert. De lokale besturen hebben individuele boekingen met een eigen opsplitsing. Die unieke gegevens worden in de BBC geaggregeerd.  

Alle lokale besturen rapporteren digitaal over hun meerjarenplannen en hun jaarrekeningen aan de Vlaamse overheid. Echter, de lokale besturen hebben enige vrijheid hoe ze de boekhoudkundige codes interpreteren en ze zijn niet verplicht om tot het diepste niveau te rapporteren. Wat de lokale besturen registreren inzake financiële cijfers over vrije tijd is variabel. Sommige lokale besturen brengen bijvoorbeeld hun kosten voor het personeel dat werkzaam is in de vrijetijdsdiensten in rekening, anderen niet. Bij de interpretatie van de gegevens die de BBC presenteert moet dan ook rekening worden gehouden met deze belangrijke achtergrondinformatie. Daarom zullen deze gegevens enkel voor de gemeente zelf getoond worden, en zullen deze niet kunnen vergeleken worden met een vergelijkingsgroep of een andere gemeente.   

De inkomsten van de bibliotheek worden onderverdeeld in eigen inkomsten en subsidies. Voorbeelden van eigen inkomsten zijn: lidgeld, leengeld voor audiovisueel materiaal of voor reserveringen, maningsgeld, en inkomsten uit het interbibliothecair leenverkeer (IBL) via Impala. Dat is het elektronische bestelsysteem van de openbare bibliotheken.  

Wat de subsidies betreft gaat het om Europese subsidies, subsidies van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) voor ondersteuning van het IBL of voor de bibportalen, maar ook om subsidies van de Vlaamse overheid voor gevangenisbibliotheken, personeelssubsidies voor Brusselse gemeenten, subsidies voor Geco-contracten en andere statuten zoals vermeld in OCMW art 60. Daarnaast zijn er ook de dotaties van deelnemende gemeenten. Dat zijn de dotaties die de deelnemende gemeente of intergemeentelijke vereniging ontvangt binnen een samenwerkingsverband.   

Deze indicator kadert in het thema Financiën. Dit thema schept een algemeen overzicht van de lokale begroting ten opzichte van de vrijetijdsbeleidsdomeinen en hun deelsectoren. Er wordt niet op een afzonderlijk lokaal niveau gerapporteerd. Daardoor is geen vergelijking mogelijk.