Overslaan en naar de inhoud gaan

Externe structurele samenwerkingen

Augustus 2023

 

Definitie

De indicator toont aan of de gemeentelijke diensten binnen de eigen organisatie voor de beleidsdomeinen cultuur, jeugd en sport een of meerdere keren structureel met verschillende partners samenwerken. Met structurele samenwerkingsverbanden bedoelen we samenwerkingsverbanden die in de organisatie ingebed zijn, die basistaken realiseren die periodiek terugkeren en dus niet occasioneel zijn.   

De kaart geeft een overzicht van hoe gemeenten zich op vlak van vrije tijd intern organiseren: met een autonome cultuur-, jeugd- of sportdienst; met een geïntegreerde vrijetijdsdienst; of met een dienst die op een andere manier georganiseerd is.    

Een autonome dienst is een afzonderlijke entiteit met een leidinggevende en met medewerkers die louter voor het beleidsveld in kwestie werken. Een voorbeeld is een cultuurdienst met een afzonderlijke entiteit op het organogram van de gemeente. Deze dienst rapporteert rechtstreeks aan de gemeentesecretaris of aan het diensthoofd dat lid is van het managementteam.  

De grafiek toont aan of de gemeente samen met een gemeentelijke partner binnen het gekozen beleidsdomein voor verschillende beleidsdisciplines samenwerkt.  

Beleidsdisciplines met een samenwerking voor cultuur:  
- Communicatie en promotie  
- Afstemmen en samenwerking cultuuraanbod  
- Gezamenlijke projecten  
- Ondersteuning van jong talent in de regio  
- Gezamenlijke ticketverkoop  
- Gezamenlijk personeel  
- Zakelijke expertise  

Beleidsdisciplines met een samenwerking voor jeugd:  
- Vrije tijd of cultuur  
- Vrije tijd of sport  
- Vrije tijd of toerisme  
- Welzijn of jeugdwelzijn en jeugdhulp  
- Welzijn of kinderarmoede  
- Welzijn of lokaal overleg kinderopvang (LOK)  
- Welzijn of opvoedingsondersteuning  
- Welzijn of pesten  
- Onderwijs of lokaal overlegplatform (LOP)  
- Onderwijs of brede school  
- Onderwijs of buitenschoolse kinderopvang (BKO)  
- Onderwijs of deeltijds kunstonderwijs (DKO)  
- Andere disciplines zoals mobiliteit en verkeersveiligheid  
- Andere disciplines zoals ruimte en speelweefsel  
- Andere disciplines zoals integratie  
- Andere disciplines zoals alcohol- en drugpreventie  
- Andere disciplines zoals grensoverschrijdend gedrag  
- Andere disciplines zoals gemeentelijke administratieve sancties (GAS)  
- Andere disciplines zoals communicatie en informatie jeugd(werk)  
- Andere disciplines zoals kindvriendelijkheid  

Beleidsdisciplines met een samenwerking voor sport:  
- Sportpromotie  
- Sportinfrastructuur  
- Ondersteuning clubs en verenigingen die sport aanbieden

 

Bron

Registratietool lokale vrijetijdsmonitor

 

Leveringsperiode

2022 over werkjaar 2021 

 

Vergelijkbaar in tijd

In de lokale vrijetijdsmonitor kunnen gegevens worden vergeleken voor referentiejaren 2017 en 2021.

 

Originele vraagstelling

Werkt de gemeente samen met externe organisatoren voor bepaalde vrijetijdsdomeinen?  (Ja/nee)

Indien ja, klik op kies waarden om het type organisator te kunnen selecteren dat van toepassing is. Meerdere antwoorden zijn mogelijk.   

Klik op kies manieren om de voorzieningen te kunnen selecteren waarvoor wordt samengewerkt. Meerdere antwoorden zijn mogelijk.   

Waarden:   

 • Amateurkunstenfederaties   

 • Bedrijven voor hun beweegsportbeleid   

 • Gezondheidssector, Vlaamse logos, huisartsen of -centra   

 • Organisaties sociaal-cultureel volwassenenwerk   

 • Particuliere erfgoedinstellingen   

 • Particuliere jeugdwerkorganisaties   

 • Sportfederaties   

 • Welzijnsorganisaties voor kansengroepen   

 • Welzijnsorganisaties voor kinderen en jongeren   
  met een handicap   

   

Manieren:   

 • Administratie   

 • Infrastructuur   

 • Ondersteuning of begeleiding van de organisatie   

 • Promotie of communicatie   

 • Uitlenen of ter beschikking stellen van materiaal   

 

Opmerkingen

Omwille van corona is het jaar 2021 geen weerspiegeling van een normaal werkjaar.